تفاوت میان نسخه‌های «ماهیان استخوانی»

بدون خلاصه ویرایش
جز (ربات :جایگزینی پیوند قرمز Lepidogalaxiiformes > سمندرماهی (۸.۱))
'''ماهیان استخوانی''' (نام علمی: ''Osteichthyes'') نام یک [[فرارده]] از [[زیرشاخه]] [[آرواره‌داران]] است.
 
{{کلاد| style=font-size:10080%;line-height:80%
|label1='''ماهیان استخوانی'''
|1={{کلاد
|label1=[[گوشتی‌بالگان]]
|1={{کلاد
|label1=[[تهی‌خارپرتوتاران]]
|1= [[تهی‌خار]] [[File:Coelacanth flipped.png|70 px]]
|label2=[[آویزبالگان]]
|2={{کلاد
|label1=[[شش‌ماهی]]
|1= [[شش‌ماهی کوئینزلند]][[File:Barramunda coloured.jpg|70 px]]
|2= [[چهاراندام‌ریختان]][[File:Deutschlands Amphibien und Reptilien (Salamandra salamdra).jpg|70 px]]
}}
}}
|label2=[[پرتوبالگان]]
|2={{کلاد
|label1=[[Cladistia]]
|1= [[پرباله‌ماهیان]][[File:Cuvier-105-Polyptère.jpg|70 px]]
|1= [[اژدرسانان]]
|label2=[[Actinopteri]]
|2={{کلاد
|label1=[[غضروفیانغضروفی‌استخوانان]]
|1= [[تاس‌ماهی‌سانان]][[File:Atlantic sturgeon flipped.jpg|70px]]
|label2=[[نوبالگان]]
|2={{کلاد
|label1=[[درست‌استخوانان]]
|1={{کلاد
|1= [[کمان‌باله‌سانان]][[File:Amia calva 1908 flipped.jpg|70px]]
|1= [[درازباله‌سانان]]
|2= [[ماهی سرسوسماری]][[File:Longnose gar flipped.jpg|70px]]
}}
|label2= [[تکمیل‌استخوانانپیوسته‌استخوانان]]
|2={{کلاد
|label1=[[بانوماهی‌ریخت‌تباران]]
|1={{کلاد
|1= [[بانوماهی‌سانان]][[File:M.E. Blochii ... Systema ichthyologiae iconibus CX illustratum (Plate 82) (white background).jpg|70px]]
|2={{کلاد
|1= [[استخوان‌ماهی‌ساناناستخوان‌ماهیان]][[File:Pterothrissus gissu1.jpg|70px]]
|2={{کلاد
|1= [[پشت‌خاره‌سانان]][[File:Notacanthus sexspinis1.jpg|70px]]
|2= [[مارماهی‌سانان]][[File:Anguilla anguilla1.jpg|70px]]
}}
}}
}}
}}
}}
|label2=[[Osteoglossocephalai]]
|2={{کلاد
|label1=[[زبان‌استخوانی‌ریختانزبان‌استخوانی‌ریخت‌تباران]]
|1= [[زبان‌استخوانی‌سانان]] (incl. [[ماه‌چشم‌سانان]])[[File:F de Castelnau-poissonsPl26 Osteoglossum minus flipped.jpg|70px]]
|label2=[[Clupeocephala]]
|2={{کلاد
|label1=[[Otomorpha]]
|1={{کلاد
|label1=[[Clupeiشگ‌ماهی‌سانان]]
|1= [[شگ‌ماهی‌سانان]][[File:Clupea harengus Gervais.jpg|70px]]
|label2=
|2={{کلاد
|label1=[[Alepocephali]]
|1= [[ماهیان سربرهنه]][[File:Xenodermichthys copei1 flipped.jpg|70px]]
|label2=[[استخوانچه‌داران]]
|2={{کلاد
|label1=[[Anotophysa]]
|1= [[خامه‌ماهی‌سانان]][[File:Chanos chanos Day.png|70px]]
|label2=[[Otophysa]]
|2={{کلاد
|label1=
|1= [[کپورماهی‌سانان]][[File:Cyprinus carpio3.jpg|70px]]
|label2=[[Characiphysae]]
|2={{کلاد
|1= [[کاردماهی‌سانان]][[File:Johann Natterer - Ituí-cavalo (Apteronotus albifrons).jpg|70px]]
|label1=
|1= [[برق‌ماهی‌سانان]]
|label2=
|2={{کلاد
|1= [[تتراسانان]][[File:F de Castelnau-poissonsPl37 (Serrasalmus humeralis).jpg|70px]]
|2=[[گربه‌ماهی‌سانان]][[File:Black bullhead flipped.jpeg|70px]]
}}
}}
}}
}}
}}
}}
}}|label2=[[Euteleostei|Euteleosteomorpha]]
}}
|label2=[[Euteleosteomorpha]]
|2={{کلاد
|label1=[[Lepidogalaxii]]
|1= [[سمندرماهی]]
|label2=
|label1=
|1={{کلاد
|label1=[[آزادماهی‌وارانپیشاخارباله‌داران]]
|1={{کلاد
|1= [[سیمین‌ماهی‌سانان دریایی]][[File:Alepocephalus rostratus Gervais.jpg|70px]]
|2={{کلاد
|1= [[اخترماهیان]]
|2= [[آزادماهیان]] (incl. [[اردک‌ماهی‌سانان]]) [[File:Salmo salar flipped.jpg|70px]]
}}
}}
|label2=[[Stomiatii]]
|2={{کلاد
|1= [[سیمین‌ماهی‌سانان]][[File:Osmerus mordax flipped.jpg|70px]]
|2= [[اژدهاماهی‌سانان]][[File:Melanocetus murrayi (Murrays abyssal anglerfish).jpg|70px]]
}}
}}
|2=[[Neoteleostei]][[File:Zeus faber.jpg|70px]]
}}
}}
|label2=[[Neoteleostei]]}}
}}
}}
}}
}}
}}
}}
}}
 
<!--{{کلاد| style=font-size:80%;line-height:80%
|label1='''Neoteleostei'''
|1={{کلاد
|label1=[[Ateleopodia]]
|1=[[ماهی نرم‌بینی]]
|label2=[[Eurypterygia]]
|2={{کلاد
|label1=[[لوله‌سانان]]
|1= [[لوله‌سانان]]
|label2=[[Ctenosquamata]]
|2={{کلاد
|label1=[[فانوس‌ماهی‌سانان]]
|1=[[فانوس‌ماهی‌سانان]]
|label2=[[خارریختان]]
|2={{کلاد
|1={{کلاد
|label1=[[دهان‌گردماهی‌سانان]]
|1=[[دهان‌گردماهی‌سانان]]
|label2=[[Paracanthomorphacea]]
|2={{کلاد
|1=[[سوف‌آزادسانان]]
|2={{کلاد
|1=[[طلاکوب‌ماهی‌سانان]]
|2={{کلاد
|1=[[چشم‌لوله‌ای]]
|2=[[روغن‌ماهی‌سانان]]
}}
}}
}}
}}
|2={{کلاد
|label1=[[ریش‌ماهی]]
|1=[[ریش‌ماهی]]
|label2=[[خارباله‌داران]]
|2={{کلاد
|1=[[سنجاب‌ماهی‌سانان]]
|2={{کلاد
|1=[[سنجاب‌ماهیان]]
|label2=[[سوف‌ریخت‌تباران]]
|2={{کلاد
|1=[[روده‌سانان]]
|2={{کلاد
|1=[[وزغ‌ماهیان]]
|2={{کلاد
|label1=[[Gobiaria]]
|1= [[نرم‌بینی‌ماهی‌سانان]]{{کلاد
|label21=[[EurypterygiaKurtiformes]]
|2=[[Gobiiformes]]
}}
|2={{کلاد
|label1=[[لوله‌سانانScombrimopharia]]
|1= [[لوله‌سانان]]{{کلاد
|label21=[[Ctenosquamataسوزن‌ماهی‌سانان]]
|2=[[Scombriformes]]
}}
|2={{کلاد
|1label1= [[فانوس‌ماهی‌سانانCarangimopharia]]
|21= [[خارریختان]]{{کلاد
|label1=[[Ovalentaria]]
|1={{کلاد
|1={{کلاد
|1={{کلاد
|1=[[برگ‌ماهیان]]
|2={{کلاد
|1=[[بلنی زندانی]]
|2=[[سیکلید]]
}}
}}
|2={{کلاد
|1=[[گل‌آذین‌ماهی‌سانان]]
|2={{کلاد
|1=[[کپوردندان‌ماهی‌سانان]]
|2=[[منقارماهی‌سانان]]
}}
}}
}}
|2={{کلاد
|1=Ovalentaria incertae sedis
|2=[[ماهی کفال]]
|3=[[Blenniiformes]]
}}
}}
|2={{کلاد
|label1=[[Anabantaria]]
|1={{کلاد
|1=[[مارماهی‌سانان باتلاقی]]
|2=[[Anabantiformes]]
}}
|label2=[[Carangaria]]
|2={{کلاد
|1=Carangaria incertae sedis 1
|2={{کلاد
|1=Carangaria incertae sedis 2
|2={{کلاد
|1={{کلاد
|1=[[سوف‌های شیشه‌ای]]
|3=[[کفشک‌ماهی]]
}}
|2={{کلاد
|1=[[Carangiformes]]
|2={{کلاد
|1=Carangaria incertae sedis 3
|2=[[Istiophoriformes]]
}}
}}
}}
}}
}}
}}
}}
|label2=[[Eupercaria|Percomorpharia]]
|2={{کلاد
|1=Eupercaria incertae sedis
|2=[[زمردماهیان]]
|3=[[Ephippiformes]]
|4=[[Lobotiformes]]
|5=[[Acanthuriformes]]
|6=[[Chaetodontiformes]]
|7=[[Spariformes]]
|8=[[قلابچه‌ماهی]]
|9=[[چهاردندان‌سانان]]
|10=[[Uranoscopiformes]]
|11=[[Pempheriformes]]
|12=[[Centrarchiformes]]
|13=[[سوف‌ماهی‌سانان]]
}}
}}
}}
}}
}}
}}
}}
}}-->
}}
}}
 
== منابع ==