ناحیه‌های سورینام: تفاوت میان نسخه‌ها

به روز
جز (ربات :جایگزینی پیوند قرمز Brokopondo > بروکوپوندو (۸.۱))
(به روز)
! تراکم جمعیت (inh/km²)
|-
| '''۱''' || [[استانناحیه بروکوپوندو|بروکوپوندو]] || [[بروکوپوندو]] ||align=right| ۷۳۶۴7,364||align=right|۴٫۵4.5 ||align=right| ۱۳،۲۹۹15,909||align=right| ۲٫۷2.9||align=right|۱٫۸2.2
|-
| '''۲''' || [[استانناحیه کوموینه|کومِوَینه]] || [[Nieuwنیو Amsterdam،آمستردام، Suriname|Nieuw-Amsterdamسورینام]] ||align=right| ۲۳۵۳2,353||align=right|۱٫۴1.4 ||align="right"| ۲۴،۶۵۷31,420||align=right|۵٫۱5.8||align=right|۱۰٫۵13.4
|-
| '''۳''' || [[استانناحیه کورونی|کورونی]] || [[Totness،Totness, Suriname|Totness]] ||align=right| ۳۹۰۲3,902||align=right|۲٫۴2.4 ||align=right| ۲،۸۰۹3,391||align=right|۰٫۶0.6||align=right|۰٫۷0.9
|-
| '''۴''' || [[استانناحیه مارووینه|مارووَینه]] || [[Albina،البینا، Suriname|Albinaسورینام]] ||align=right| ۴۶۲۷4,627||align=right|۲٫۸2.8 ||align=right| ۱۶،۶۴۱18,294||align=right|۳٫۴3.4||align=right|۳٫۶4.0
|-
| '''۵''' || [[استانناحیه نیکری|نیکری]] || [[Nieuw-Nickerieنیو نیکری]] ||align=right| ۵۳۵۳5,353||align=right|۳٫۳3.3 ||align=right| ۳۶،۶۱۱34,233||align=right|۷٫۵6.3||align=right|۶٫۸6.4
|-
| '''۶''' || [[استانناحیه پارا|پارا]] || [[Onverwacht, Suriname|Onverwacht]] ||align=right| ۵۳۹۳5,393||align=right|۳٫۳3.3 ||align=right| ۱۸،۹۵۸24,700||align=right|۳٫۹4.6||align=right|۳٫۵4.6
|-
| '''۷''' || [[استانناحیه پاراماریبو|پاراماریبو]] || [[پاراماریبو]] ||align=right| ۱۸۳182||align=right| ۰٫۱0.1||align=right| ۲۴۳،۶۴۰240,924||align=right|۵۰٫۰44.5||align=right|۱۳۳۱٫۴1323.8
|-
| '''۸''' || [[استانناحیه ساراماکا|ساراماکا]] || [[Groningen،Groningen, Suriname|Groningen]] ||align=right| ۳۶۳۶3,636||align=right| ۲٫۲2.2||align=right| ۱۶،۱۳۵17,480||align=right|۳٫۳3.2||align=right|۴٫۴4.8
|-
| ۹'''9''' || [[استانSipaliwini سیپالیوینیDistrict|سیپالیوینیSipaliwini]] || ''none'' ||align=right| ۱۳۰،۵۶۷130,567||align=right|۷۹٫۷79.7 ||align=right| ۲۸،۲۰۲37,065||align=right|۵٫۸6.8||align=right|۰٫۲0.3
|-
| '''۱۰''' || [[استانناحیه وانیکا]] || [[Lelydorpللیدورپ]] ||align=right| ۴۴۲443||align=right|۰٫۳0.3 ||align=right| ۸۶،۰۷۲118,222||align=right|۱۷٫۷21.8||align=right|۱۹۴٫۷266.9
|-
| || '''سورینامSURINAME''' || '''پاراماریبوParamaribo''' ||align="right"|'''۱۶۳،۸۲۰163,820'''||align="right"| '''۱۰۰٫۰100.0'''||align="right"|'''۴۸۷،۰۲۴541,638'''||align="right"|'''۱۰۰٫۰100.0'''||align=right|'''۳٫۰3.3'''
|}