باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
|دین =
|پس از = [[خشایارشای دوم]]
|پیش از = وَهاوکا معروف به [[داریوش دوم]]
|فرزندان =
|پدر = [[اردشیر یکم (هخامنشی)|اردشیر یکم]]
|مادر = [[آلوگونه]]
|دودمان = [[هخامنشیان]]
}}