صورت سود و زیان: تفاوت میان نسخه‌ها

ابرابزار، ویکی سازی
جز (مفهوم صورت حساب سود و زیان به بیانی ساده نیز که مورد استفاده همگان باشد اضافه گردید. مطالب پیشین بسیار تخصصی بود.)
(ابرابزار، ویکی سازی)
{{ویکی‌سازی}}
{{متخصص}}
{{حسابداری درون مقاله}}
{{درگاه|حسابداری}}
'''صورت سود و زیان'''، یکی از [[صورت مالی|صورت‌های مالی اساسی]] است که چگونگی و نتیجه [[عملکرد مالی]] یک [[شخصیت حسابداری]] ([[واحد گزارشگر]]) را طی [[دوره مالی]] نشان می‌دهد.
 
به بیانی ساده تر،ساده‌تر، صورت حسابی که عملکرد مالی [[شرکت]] را در یک [[زمان|بازه زمانی]] خاص [[اندازه‌گیری]] می‌کند، صورت حسابسود حساب سود و زیان گفته می‌شود. این صورت حساب با ارائه خلاصه‌ای از اینکه کسب‌وکارها چگونه درآمدها و هزینه هایهزینه‌های خود را از طریق فعالیت‌های عملیاتی و غیرعملیاتی کسب می‌کنند، محاسبه می‌شود. همچنین سود یا زیان خالص ایجادشده شرکت را در یک دوره حسابداری خاص، معمولاً در یک [[فصل]] یا [[سال مالی]] نشان می‌دهد.<ref>{{یادکرد وب|کد زبان=fa-IR|نشانی=https://modiremali.com/dictionary/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AAصورت-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8حساب-%D8%B3%D9%88%D8%AFسود-%D9%88و-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86زیان/|عنوان=صورت حساب سود و زیان - تعریف صورتحساب سود و زیان چیست؟|بازبینی=2017-05-24}}</ref>
 
== سود و زیان ==
سود و زیان به راحتی از فرمول زیر محاسبه می‌شود:
;اگر موسسهمؤسسه سود داشته باشد:
هزینه‌های دوره مالی - [[درآمد]] دوره مالی = سود ویژه دوره مالی
;اگر موسسهمؤسسه زیان داده باشد:
درآمدهای دوره مالی - هزینه دوره مالی = زیان ویژه دوره مالی
 
== روش‌های تهیه ==
صورت سود و زیان همان طورهمان‌طور که از نامش پیدا است برای تعیین سود یا زیان ویژه واحد مالی تهیه می‌شود؛ و شامل خلاصه‌ای از درآمدها و هزینه‌ها برای یک دوره زمانی معین است.
{{سخ}}
این صورت معمولاً به دو روش تهیه می‌شود:
# تک‌مرحله‌ای
# تک‌مرحله ای
# دومرحله‌ای
# دومرحله ای
 
;تک‌مرحله‌ای
در این روش ابتدا کلیه درآمد هادرآمدها یکجا و در ادامه کلیه هزینه هاهزینه‌ها در زیر آنها آورده می شودمی‌شود و در نهایت از تفاضل آنها به سود یا زیان قبل از کسر [[مالیات]] می رسیممی‌رسیم که با کسر مالیات (در صورتی که موسسهمؤسسه سود داشته باشد) به سود یا زیان بعد از کسر مالیات یا همان سود یا زیان ویژه خواهیم رسید .
 
;دومرحله‌ای
در این روش ابتدا درآمدهای عملیاتی آورده شده در ادامه هزینه هایهزینه‌های عملیاتی ذکر می گرددمی‌گردد که از تفاضل این دو به سود یا زیان عملیاتی می رسیممی‌رسیم در مرحله بعد درآمدهای غیر عملیاتی و هزینه هایهزینه‌های غیر عملیاتی آورده می شودمی‌شود که از تفاضل این مرحله و مرحله قبل به سود و زیان قبل از کسر مالیات می رسیممی‌رسیم که با کسر مالیات به سود و زیان بعد از کسر مالیات یا همان سود و زیان ویژه خواهیم رسید .
به صورت حساب سود و زیان صورت حساب درآمد یا صورت حساب عملیات نیز گفته میشود می‌شود. مهمترین بخش صورت حساب سود و زیان قسمت پایانی آن یعنی سود یا زیان ویژه است که نتیجه فعالیت یک واحد تجاری را نشان می دهدمی‌دهد که آیا واحد تجاری در طول دوره مالی فعالیتش سود آور بوده است و یا خیر.
به طور کلی صورت سود و زیان یک واحد خدماتی به روش تک مرحله ایمرحله‌ای به صورت زیر می باشد می‌باشد:
 
موسسهمؤسسه خدماتی ............
صورت حساب سود و زیان
برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/××
درآمدها:
درآمد ها:
درآمد خدمات ××
کسر مشود هزینه هاهزینه‌ها:
هزینه اجاره ××
هزینه بیمه ××
هزینه حقوق ××
هزینه آب و برق و تلفن ××
جمه هزینه هاهزینه‌ها (××)
سود (زیان) قبل از کسر مالیات ××
مالیات (×)
سود (زیان) ویژه ××
 
حالا با توجه به مطالب ارائه شده در بالا و با توجه به مفروضات درسهای قبلی صورت حساب سوسود و زیان برای موسسهمؤسسه خدماتی محمد و حسن یه شکل زیر تهیه میشود می‌شود:
 
موسسهمؤسسه خدماتی محمد و حسن
صورت حساب سود و زیان
برای دوره مالی منتهی به ۳۱/۲/۸۴
درآمد:
درآمد خدمات آموزشی ۵٫۰۰۰٫۰۰۰
کسر میشودمی‌شود هزینه هاهزینه‌ها:
هزینه اجاره ۱٫۰۰۰٫۰۰۰
هزینه حقوق ۱٫۰۰۰٫۰۰۰
هزینه آب و برق و تلفن ۲۵۰٫۰۰۰
جمع هزینه هاهزینه‌ها ۲٫۲۵۰٫۰۰۰
سود و (زیان) قبل از کسر مالیات ۲٫۷۵۰٫۰۰۰
مالیات به ماخذمآخذ ۲۵%۲۵٪ (۶۸۷٫۵۰۰)
سود (زیان) ویژه ۲٫۰۶۲٫۵۰۰
* سود (زیان) ویژه :چنانچه درآمد هایدرآمدهای یک واحد مالی نسبت به هزینه هایهزینه‌های آن بیشتر باشد آن واحد مالی دارای سود بوده و اگر هزینه هاهزینه‌ها نسبت به درآمد هادرآمدها بیشتر باشند واحد مالی دارای زیان است .
** درآمد هایدرآمدهای عملیاتی و هزینه هایهزینه‌های عملیاتی به مواردی گفته میشودمی‌شود که مستقیماً مربوط به عملیات جاری و اصلی شرکت است و در غیر اینصورت از اصطلاح درآمد و هزینه غیر عملیاتی استفاده میشود می‌شود. بطور مثال در موسسهمؤسسه خدماتی محمد و حسن درآمد آموزشی جزو درآمد هایدرآمدهای عملیاتی بوده و اگر همین موسسهمؤسسه با فروش یکدستگاه خودرو منافعی به دست بیاورد چون جزوجزء عملیات جاری آن نبوده بنابر اینبنابراین درآمد آن غیر عملیاتی محسوب میشودمی‌شود.
*** مآخذ ۲۵%۲۵٪ طبق قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه شده است.
 
{{سخ}}{{سخ}}
 
== منابع ==