باز کردن منو اصلی

تغییرات

|25= ۲۵. آسیه‌خانم قاجار دوانلو
|26= ۲۶. امیر میرزامحمدخان قاجار دوانلو
|28= ۲۸. [[امیرسلیمان خان اعتضادالدوله قاجار قوانلو]]
|29= ۲۹. شاه‌بیگم‌خانم
|30= ۳۰. [[فتحعلی‌شاه قاجار]] =۲۴