تفاوت میان نسخه‌های «مکانیک کوانتومی»

جز
ویرایش Mmehdigolzari (بحث) به آخرین تغییری که مهرنگار انجام داده بود واگردانده شد
(←‏کوشش برای نظریهٔ وحدت‌یافته: کوشش برای وحدت ویافتن نظریه ی فراگیر نظریه فضای کوآنتومی محمدمهدی گلزاری بهابادی دانش آموخته فیزیک دانش...)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
جز (ویرایش Mmehdigolzari (بحث) به آخرین تغییری که مهرنگار انجام داده بود واگردانده شد)
== کوشش برای نظریهٔ وحدت‌یافته ==
وقتی می‌خواهیم مکانیک کوانتومی را با نظریهٔ نسبیت ''عام'' (که توصیف‌گر [[فضا-زمان]] در حضور [[گرانش]] است) ترکیب کنیم، به ناسازگاری‌هایی برمی‌خوریم که این کار را ناممکن می‌کند. حل این ناسازگاری‌ها هدف بزرگ فیزیکدانان [[قرن بیستم|قرن‌های بیستم]] و [[سده ۲۱ (میلادی)|بیست‌ویکم]] است. فیزیکدانان بزرگی همچون [[استیون هاوکینگ]] در راه رسیدن به [[نظریه وحدت‌یافته نهایی|نظریهٔ وحدت‌یافتهٔ نهایی]] تلاش می‌کنند؛ نظریه‌ای که نه تنها مدل‌های مختلف فیزیک زیراتمی را یکی کند، بلکه چهار نیروی بنیادی طبیعت ([[نیروی قوی]]، [[نیروی ضعیف]]، [[الکترومغناطیس]] و [[گرانش]]) را نیز به شکل جلوه‌های مختلفی از یک نیرو یا پدیده نشان دهد.
یکی دیگرازنمونه کوشش برای وحدت بخشیدن نظریه [[فضای کوآنتومی]] است که توسط [[محمدمهدی گلزاری بهابادی دانش آموخته ی فیزیک ازدانشگاه پیام نورمرکزکرمان]]؛ارایه شده است که دراین نظریه سعی شده تعبیری کوآنتومی ازگرانش ارایه نمایدوپیوندبین مکانیک کوآنتومی وگرانش ایجادکند بصورت بیان کوآنتومی فضا وگرانش ونیزدرزمینه عالم بزرگ‌مقیاس نیز این نظریه کوشیده است بابیان کوآنتومی فضای کل عالم نشانی ازجرم تاریک را پیدا کند به عبارتی با بیان وتعریف کوآنتومی فضا ازدیدگاه نظریه فضای کوآنتومی جرم ناپیدای عالم همان جرم تاریک؛احتمال دارد درآغاز بوسیله كوآنتوم هایی که ازنظرودیدگاه این نظریه بواسطه ماهیت گسسته وکوآنتومی فضا بین کوآنتوم های مجازفضایی قرارمی گیرند بصورت نوارهای حجم دارکه کوانتوم های اصلی فضا را ازهم گسسته وجدا نگه می دارد کسرودرصدی ازجرم عالم درهمین کوآنتوم ها بدام افتاده ودرآنها محبوس شده باشندومسدود؛درصورت صحت چنین نگرشی این نظریه که مفاهیم جدی دیگری ازعلم فیزیک را موردبازنگری قرارداده وتعریف دیگروساده وقابل درک تری ارایه داده است کل جهان را ازعالم بزرگ مقیاس تا عالم ریزمقیاس را تفسیرکرده وتوضیح دهدانهم درقالب یک نظریه یعنی نظریه فضای کوآنتومامیدواربود
درنظریه ی فضای کوآنتومی محمدمهدی گلزاری کل فضای عالم بعنوان ظرف رویدادها وانرژی وماده وانتقال انرژی گسسته به عبارتی کوآنتومی فرض می شود به عبارتی فضا یک موجود دارای پیوستگی که بتواندبی اندازه کش آوردیا بی اندازه بهم فشرده شودنیست بلکه فضا نه ازیک حد طبیعی وذاتی نمی تواند کوچک ترویا ازحد همان واحدطبیعی وذاتی بزرگترشود ازاین جهت وازدیدگاه این نظریه یعنی فضای کوآنتومی فضا ازکنارهم قرارگرفتن واحدهای حجم دارکه ماهیت دانه ای به عبارتی کوآنتومی دارد تشکیل شده وشکل نهایی فضا را ساخته است لذا نظریه [[فضای کوآنتومی]] محمدمهدی گلزاری پیشنهادمی کندبا توجه به تفسیرکوآنتومی فضا ودرنتیجه ماهیت گسستگی فضا واحدها یا کوآنتاهای فضایی بهم چسبیده نیستند بلکه این واحدها بصورت گسسته وجدا جدادرکنارهم قرارمی گیرند لذا بنابراین نگرش حدفاصلی بین کوآنتوم های فضایی باقی می ماند که با توجه به آرایش قرارگرفتن کوآنتاهای فضایی این حدفاصل وفاصله بین کوآنتاهای فضایی خودتشکیل حجم های نوارگونه کوآنتومی می دهند
با این وصف ازدیدگاه نظریه[[ فضای کوآنتومی]] گلزاری این احتمال زیادوجودداردکه در مراحل ابتدایی شکل گیری عالم وجرم وانرژی و برهم کنش تابش وماده کسرومقداری ازجرم وانرژی عالم هستی توسط همین کوآنتوم های بسته بدام افتاده ودرون آنها مسدودشده باشد
البته ازنکات جالب نظریه [[فضای کوآنتومی]] این است درصورت صحت داشتن این امر جابجایی یک جسم مثلأ انگشتان دست نه بصورت پیوسته بلکه گسسته وپرش ماننداز یک کوآنتوم به کوآنتوم فضایی بعد ی اتفاق می افتدالبته به شرط هایی که درنظریه آورده شده است
علاوه بر تعبیرکوآنتومی گرانش توسط این نظریه ودیدگاه جالب آن؛به موضوعات دیگرعلم فیزیک ازجمله بارالکتریکی به گونه ای دیگروبا تفسیری نو پرداخته شده است که درصورت صحت این مواردوتعابیرمی توان به ظهوریک نظریه وحدت بخش همه چیز امیدواربود
پیوندمکانیک کوآنتومی وگرانش وسعی دریافتن نشانی ازماده ی تاریک عالم توضیح عبورهمزمان یک تک ذره بصورت همزمان ازیک روزنه وشکاف ومواردمهم دیگری که دراین نظریه محمدمهدی گلزاری با دیدگاهی نو ازعالم ارایه کرده وتعبیری ازآنها به شیوه ای جدیدترونو بدست آورده وپیش روی همگان قرارداده است
 
== مکانیک کوانتومی و زیست‌شناسی ==