باز کردن منو اصلی

تغییرات

۱۵ بایت حذف‌شده ،  ۲ سال پیش
اصلاح خطا
بسیاری مهرگان را روز پیروزی فریدون بر ضحاک می‌دانند،
در تاریخ طبری چنین آمده‌است: {{نقل قول|فریدون سر بیوراسب (ضحاک) را با گرز سرخمیده‌ای بکوفت، پس او را به کوه دماوند برد و دست و بازویش را محکم ببست و به چاه افکند و فرمان داد که روز مهرماه مهروز را عید بگیرند؛ و این همان جشن مهرگان است<ref>تاریخ طبری</ref>}}
همچنین در آثارالباقیه (ص. ۲۹۲) آمده‌است: {{نقل قول|روز بیست و یکم رام روز است که مهرگان بزرگ باشد و سبب این عید آن است که فریدون به ضحاک ظفر یافت و او را بقید اسارت درآورد و چون ضحاک را به پیش فریدون آوردند ضحاک گفت مرا بخون جدّت مکش و فریدون از راه انکار این قول گفت آیا طمع کرده‌ای که با جم پسر ویجهان در قصاص همسر قرین باشی بلکه من تو را بخون گاو نری که در خانه جدم بود می‌کشم سپس بفرمود تا او را بند کردند و در کوه دماوند حبس نمودند و مردم از شر او راحت شدند و این روز را عید دانستند.<ref>آثارالباقیه (ص. ۲۹۲)</ref> و (ص. ۳۴۶):}} {{نقل قول|در این روز [روز مهر از ماه مهر] بود که فریدون بر گاو سوار شد.<ref>آثارالباقیه (ص. ۳۴۶)</ref>}}
و گردیزی در زین الاخبار (ص۵۲۴) آورده‌است: {{نقل قول|رام روز بودست از مهر ماه… که چون فریدون را از شیر مادر باز کردند بر گاو نشست، اندرین روز بود.<ref>زین الاخبار (ص۵۲۴)</ref>}}