باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
←‏در ایران: اصلاح نویسه عربی، + ویرایش با ماژول ابرابزار با استفاده از AWB
 
== در ایران ==
مشاور دفتر سلامت خانواده وزارت بهداشت در روزنامه وطن امروز، در خرداد ۱۳۹۳ از وقوع روزانه هزار مورد سقط جنین در کشور خبر داد: ۱۵۰ تا ۳۵۰ هزار سقط جنین در طول سال اتفاق می‌افتد که از این میان ۱۲۰ هزار مورد اعلام کرده‌اند که فرزند نمی‌خواسته‌اند، ۱۰۰ هزار مورد بیمار بوده‌اند و ۲۰ تا ۳۶ درصد به دلیل مسائل اقتصادی رخ می‌دهد. محمد اسلامی مشاور فنی دفتر سلامت خانواده وزارت بهداشت با اشاره به سقط‌های غیرقانونی در کشور اظهار داشت: ۱۵۰ تا ۳۵۰ هزار سقط جنین در طول سال داریم به طوری که روزانه هزار مورد سقط اتفاق می‌افتد. وی به دلایل سقط جنین در ایران اشاره کرد و افزود: افزایش سن زن، افزایش سن همسر، فاصله بارداری زیاد پس از ازدواج، بارداری برنامه‌ریزی نشده و تمایل نداشتن به فرزندآوری از این دلایل است و اعتقادات مذهبی مهم‌ترین مانع برای انجام سقط گزارش شده‌اند. به گفته اسلامی، از ۲۲۰ هزار مورد در سال ۹۱، ۱۲۰ هزار مورد اعلام کرده‌اند که فرزند نمی‌خواسته‌اند، ۱۰۰ هزار مورد گفته‌اند بیمار بوده‌اند، ۲۰ تا ۳۶ درصد به دلیل مسائل اقتصادی بوده و ۵ درصد به دلیل تداخل با تحصیل گزارش شده است.
 
سقط جنينجنین عمديعمدی از نظر ديندین اسلام گناه مي باشدمی‌باشد و حتيحتی در صورتيصورتی كهکه جنينجنین حاصل رابطه غيرغیر مشروع باشد نيزنیز ايناین امر را مجاز نمي داندنمی‌داند. بنا به نظر اكثراکثر علمايعلمای ايرانایران سقط جنينجنین فقط در موارديمواردی كهکه يقينیقین يایا خوف خطر جديجدی وجود داشته باشد مجاز است. برخيبرخی از شرايطيشرایطی كهکه به استناد آن مي توانمی‌توان به صورت قانونيقانونی در ايرانایران سقط جنينجنین كردکرد عبارتند از:
 
1۱- نطفه در لوله آزمایشگاه رشد یافته باشد.
2۲- در صورتی که جنین ناقص الخلقه شود.
3۳- جان مادر در خطر باشد.
4۴- سلامتی مادر در خطر باشد.
5۵- جنین معیوب یا ناقص الخلقه باشد. <ref>{{یادکرد وب|عنوان=احكاماحکام شرعيشرعی سقط جنينجنین در ايرانایران|وب‌گاه=ستاره|پیوند=http://setare.com/fa/news/5771/|کد زبان=fa}}</ref>
 
عباس آمیان مدیرکل پزشک قانونی استان کرمان، با اشاره به قانون سقط درمانی مصوب [[مجلس شورای اسلامی]] به ایسنا (شهریور ۱۳۹۳) گفت، ماده واحدهٔ سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب‌افتادگی یا ناقص‌الخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد پیش از چهار ماه با رضایت زن مجاز به سقط است. وی ادامه داد، در غیر این‌صورت متخلفان از اجرای مفاد این قانون به مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی می‌شوند. مدیرکل پزشک قانونی استان کرمان یادآور شد، پارسال موارد ارجاعی سقط درمانی به اداره‌کل پزشکی قانونی ۳۶۷ مورد بوده است که، نزدیک به ۱۶۷ مورد، منتج به صدور مجوز شده‌اند.