تفاوت میان نسخه‌های «الگو:شهرستان هشترود»

بدون خلاصه ویرایش
| groupwidth = 11em
 
|group1=[[دهستان چاراویماق شمال شرقی|دهستان چاراویماق{{سخ}} شمال شرقی]]
|list1=[[احمدآباد (هشترود)|احمدآباد]]{{•}}[[بزنی بداق]]{{•}}[[بزنی چراغ‌مردان]]{{•}}[[حسین‌آلان]]{{•}}[[زاویه (هشترود)|زاویه]]{{•}}[[طالش‌کندی]]{{•}}[[کلب‌علی‌کندی]]{{•}}[[گوگ‌آلا]]{{•}}[[مکتو]]{{•}}'''[[نصیرآباد سفلی]]'''{{•}}[[نصیرآباد علیا]]
|group2=[[دهستان سلوک|سلوک]]
|list2=[[ارقنه]]{{•}}[[بایقرارود]]{{•}}[[بیگ‌بلاغی]]{{•}}[[جیران‌دره]]{{•}}[[چراغچی]]{{•}}[[چرلو (هشترود)|چرلو]]{{•}}[[خلیفه‌کندی حاتم]]{{•}}'''[[سلوک (روستاهشترود)|سلوک]]'''{{•}}[[صیدبیگ]]{{•}}[[قره‌آغاج‌رود]]{{•}}[[کماجری]]{{•}}[[گله‌ده‌رود]]{{•}}[[یساول (هشترود)|یساول]]
|group3=[[دهستان علی‌آباد (هشترود)|دهستان علی‌آباد]]
|list3=[[آغبلاغ حسن‌کندی]]{{•}}[[افشارجیق]]{{•}}[[بلقان حسن‌کندی]]{{•}}[[حسن‌کندی‌رود]]{{•}}[[خراسانلو (هشترود)|خراسانلو]]{{•}}[[داشبلاغ (هشترود)|داشبلاغ]]{{•}}[[دوده]]{{•}}[[زرین سفلی]]{{•}}[[زرین علیا]]{{•}}[[عجمی (هشترود)|عجمی]]{{•}}[[عربلو (هشترود)|عربلو]]{{•}}[[علی‌آباد سفلی (هشترود)|علی‌آباد سفلی]]{{•}}'''[[علی‌آباد علیا (هشترود)|علی‌آباد علیا]]'''{{•}}[[قره‌سقال]]{{•}}[[کله‌گرد]]{{•}}[[مهمان (هشترود)|مهمان]]
|group4=[[دهستان قرانقو|قرانقو]]
|list4=[[آغچه‌رود]]{{•}}[[آغچه‌کندی]]{{•}}[[آق‌داغ علیا]]{{•}}[[ایاز (هشترود)|ایاز]]{{•}}[[باباکندی‌رود]]{{•}}[[بایقراکوه]]{{•}}[[بره‌ده]]{{•}}[[بزوجیق]]{{•}}[[بیات (هشترود)|بیات]]{{•}}[[بیک‌کندی]]{{•}}[[تارقلی]]{{•}}[[تلخاب (هشترود)|تلخاب]]{{•}}[[چیبنی]]{{•}}[[حاجی‌کندی‌رود]]{{•}}[[خواجه‌عور]]{{•}}[[خورجستان]]{{•}}[[دامناب]]{{•}}[[دربند (هشترود)|دربند]]{{•}}'''[[ذوالبین]]'''{{•}}[[سعادتلو]]{{•}}[[سیف‌الدین‌رود]]{{•}}[[صوفی‌لار]]{{•}}[[طمطراق]]{{•}}[[عرقطو]]{{•}}[[عزیزکندی]]{{•}}[[عین‌آباد (هشترود)|عین‌آباد]]{{•}}[[قزللو]]{{•}}[[قلعه‌جوق (هشترود)|قلعه‌جوق]]{{•}}[[قوبوز]]{{•}}[[قوجور]]{{•}}[[قویون‌قشلاقی]]{{•}}[[گل‌تپه‌رود]]{{•}}[[گلوجه محمدخان]]{{•}}[[گلی‌بلاغ گنبدلو]]{{•}}[[گویجه قملاق|گویجه‌قملاق]]{{•}}[[لامشان]]{{•}}[[مغامیر]]{{•}}[[وظیفه‌خوران]]{{•}}[[ینگجه (هشترود)|ینگجه]]{{•}}[[ینگی‌کند (هشترود)|ینگی‌کند]]
|group5=[[دهستان کوهسار (هشترود)|دهستان کوهسار]]
|list5=[[آغ‌بلاغ (هشترود)|آغ‌بلاغ]]{{•}}[[اکوزگنبدی]]{{•}}'''[[اوشندل]]'''{{•}}[[باباکندی]]{{•}}[[باشماق (هشترود)|باشماق]]{{•}}[[تنه‌ده]]{{•}}[[دهلان]]{{•}}[[دیزج رضاقلی‌بیگ]]{{•}}[[سیف‌الدین‌کوه]]{{•}}[[سیه‌دولان (هشترود)|سیه‌دولان]]{{•}}[[صومعه سنگ]]{{•}}[[عمودیزج]]{{•}}[[قاضی‌کندی (هشترود)|قاضی‌کندی]]{{•}}[[قرجه‌قیه پناهی]]{{•}}[[قره‌بلاغ (هشترود)|قره‌بلاغ]]{{•}}[[گله‌ده‌کوه]]
}}
| groupwidth = 11em
 
|group1=[[دهستان آلمالو|آلمالو]]
|list1='''[[آتش‌بیگ]]'''{{•}}[[اشمق]]{{•}}[[ایده‌لوخان]]{{•}}[[ایده‌لوی خلیفه]]{{•}}[[ایلخچی (هشترود)|ایلخچی]]{{•}}[[باتمانقلنج سفلی]]{{•}}[[باغچه‌جیق]]{{•}}[[بسیط (هشترود)|بسیط]]{{•}}[[پاشابیگ]]{{•}}[[تاغچه‌جیق]]{{•}}[[توپ‌آغاج (هشترود)|توپ‌آغاج]]{{•}}[[جبیند]]{{•}}[[حسن‌کندی‌کوه]]{{•}}[[دلوحسن]]{{•}}[[دمیرچی (هشترود)|دمیرچی]]{{•}}[[دوشدور]]{{•}}[[زنجیرآباد]]{{•}}[[سراسکند سفلی]]{{•}}[[سراسکند علیا]]{{•}}[[سلطان‌آباد (هشترود)|سلطان‌آباد]]{{•}}[[شیخ‌الاسلام (هشترود)|شیخ‌الاسلام]]{{•}}[[صوفی‌حسن]]{{•}}[[طهرابند]]{{•}}[[عزیزآباد (هشترود)|عزیزآباد]]{{•}}[[قربان‌کندی (هشترود)|قربان‌کندی]]{{•}}[[قره‌دیو]]{{•}}[[قره‌کلک]]{{•}}[[کله‌نو]]{{•}}[[کهل‌بلاغ (آلمالو)|کهل‌بلاغ]]{{•}}[[گلوجه حسن‌بیگ]]{{•}}[[مهردار]]{{•}}[[نخودآباد]]
|group2=[[دهستان نظرکهریزی|نظرکهریزی]]
|list2=[[آسایش (هشترود)|آسایش]]{{•}}[[آقاجانکندی]]{{•}}[[آغبلاغ (هشترود)|آغبلاغ]]{{•}}[[آغبلاغ هشترود]]{{•}}[[آغچه‌ریش (هشترود)|آغچه‌ریش]]{{•}}[[آلاقیه]]{{•}}[[اجاق‌کندی]]{{•}}[[باباگرگر (هشترود)|باباگرگر]]{{•}}[[باش‌خلج]]{{•}}[[برج سفلی]]{{•}}[[برج علیا]]{{•}}[[بیگ‌کندی]]{{•}}[[پارالار]]{{•}}[[تازه‌کند قراجه‌قیه]]{{•}}[[ترخانلار]]{{•}}[[تکانلو سفلی]]{{•}}[[تلم‌خان]]{{•}}[[تیکمه‌داش (هشترود)|تیکمه‌داش]]{{•}}[[تیمورآباد (هشترود)|تیمورآباد]]{{•}}[[جغل سفلی]]{{•}}[[جغل علیا]]{{•}}[[چرتقلو]]{{•}}[[چکن]]{{•}}حبش{{•}}[[حیدرآباد (هشترود)|حیدرآباد]]{{•}}[[خلیفه‌کندی (هشترود)|خلیفه‌کندی]]{{•}}[[خورشید (هشترود)|خورشید]]{{•}}[[داش‌آلتی]]{{•}}[[داشبلاغ خرابه‌گلک]]{{•}}[[درین‌سو]]{{•}}[[ساری‌قیه (هشترود)|ساری‌قیه]]{{•}}[[سلمان‌کندی]]{{•}}[[شبده]]{{•}}[[شوردرق (هشترود)|شوردرق]]{{•}}[[طاستغار]]{{•}}[[طالب‌چمن]]{{•}}[[عمران‌کندی]]{{•}}[[قارقا (هشترود)|قارقا]]{{•}}[[قراجه‌قیه (هشترود)|قراجه‌قیه]]{{•}}[[قرخ‌سقر]]{{•}}[[قره‌غورت]]{{•}}[[قزل‌بلاغ (هشترود)|قزل‌بلاغ]]{{•}}[[قطانقو]]{{•}}[[قطعات (هشترود)|قطعات]]{{•}}[[قمرکندی]]{{•}}[[قورت قیه‌سی]]{{•}}[[قوشه‌لر]]{{•}}[[قویوجیق]]{{•}}[[کتله‌کمر]]{{•}}[[کلب‌کندی (هشترود)|کلب‌کندی]]{{•}}[[کهل‌بلاغ (نظرکهریزی)|کهل‌بلاغ]]{{•}}[[گرامی (هشترود)|گرامی]]{{•}}[[گشایش (هشترود)|گشایش]]{{•}}[[گنج‌آباد سفلی]]{{•}}[[گنج‌آباد علیا]]{{•}}[[لکلر (هشترود)|لکلر]]{{•}}[[مشک‌آباد جدید]]{{•}}[[مشک‌آباد قدیم]]{{•}}[[ملاجیق]]{{•}}[[مندربلاغی]]{{•}}[[ولی‌کندی]]{{•}}[[یان‌بلاغی سفلی]]{{•}}[[یانبلاغی علیا]]{{•}}[[یانوق]]{{•}}[[یله‌قارشو (هشترود)|یله‌قارشو]]{{•}}[[یلی‌درق سفلی]]{{•}}[[یلی‌درق علیا]]{{•}}[[یهرچی]]
}}