تفاوت میان نسخه‌های «شقایق دریایی»

بدون خلاصه ویرایش
 
شقایق دریایی به شکل کیسه‌ای کوچک است که به وسیله پایی به نام صفحه پایه‌ای به کف دریا چسبیده است و بدنی لوله‌ای شکل دارد که به صفحه دهانی ختم می‌شود.
دهان شقایق دریایی در میانهٔ صفحهٔ دهانی قرار دارد. این ماهی دارای استخوان‌های بلند سمی است که در صورت تماس با بسیاری از موجودات دریایی می‌تواند کشنده باشد. هرغالب چندشقایق تاهای کنون گزارش‌هایی ازدریایی مرگباربه‌عنوان بودنموجوداتی آنگوشت‌خوار برای انسان بدستمضر نرسیدهمحسوب می‌شوند ولی ایجادتعدادی درد،از سردردآنها ودارای تهوعماده می‌کندسمی هستند. آن‌هااز معمولاجمله بهشقایق انسانسوزش حملهآور نمی‌کنندرا مگرمی‌توان آنکهنام تحریکبرد شوندکه دارای رنگی آبی- خاکستری تا قهوه‌ای روشن است و ظاهری شبیه به درخت آتش دارد. درآن‌ها صورتزیر گزیدهتخته شدنسنگ‌ها، توسطمرجان‌ها یکیو ازنوعی اینکرم ماهی‌هابا بایدموی به‌سرعتسیخ عضوقرمز گزیدهیافت شدهمی‌شود. راآن‌ها دارای پرزهای میله مانندی هستند که در معرضزمان آبفرو گرمرفتن قراردر دادپوست شکسته شده و بلافاصلهتحریک بهپوستی پزشکزیادی ایجاد مراجعهمی کردکنند.