باز کردن منو اصلی

تغییرات

{{بدون منبع}}
''' فَرمانداری ''' به منصب و یا ساختمان محل استقرار یک فرماندار گفته می‌شود. در ایران هر استان به چندین [[شهرستان]] تقسیم شده و شخص مسئول هر شهرستان را [[فرماندار]] می‌گویند.
در معنی قدیمی‌تر و پیش از استقرار تقسیمات کشوری امروزی، به والیان واحدهای مختلف سیاسی که از سوی [[شاه]]
یا [[خلیفه]] دارای فرمان والیگری بودند فرماندار گفته می‌شد.