تفاوت میان نسخه‌های «زبان خوارزمی»

←‏منابع: جایگزینی با ترجمه بهتر
جز (جابجایی)
برچسب: متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
(←‏منابع: جایگزینی با ترجمه بهتر)
برچسب: متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
* {{یادکرد کتاب | نام خانوادگی =هنینگ| نام =و. ب| پیوند نویسنده =والتر هنینگ|فصل=زبان خوارزمی| عنوان =[[ده گفتار درباره زبان خوارزمی]]| ترجمه =یدالله منصوری| سال =1387b| ناشر =انتشارات طهوری |مکان =تهران | شابک =978-964-6414-82-2 | صفحه =۳۱–۵۳}}
* {{یادکرد کتاب | نام خانوادگی =هنینگ| نام =و. ب| پیوند نویسنده =والتر هنینگ|فصل=اسناد زبان خوارزمی| عنوان =[[ده گفتار درباره زبان خوارزمی]]| ترجمه =یدالله منصوری| سال =1387c| ناشر =انتشارات طهوری |مکان =تهران | شابک =978-964-6414-82-2 | صفحه =۵۷–۷۷}}
* {{یادکرد کتاب | نام خانوادگی =هومباخ| نام =هلموت| پیوند نویسنده =هلموت هومباخ|فصل=زبان خوارزمی| عنوان =[[دهراهنمای گفتارزبان‌های دربارهایرانی زبان خوارزمی]]| ترجمه =یداللهآرمان بختیاری، عسکر بهرامی، حسن رضایی باغ‌بیدی، نگین صالحی‌نیا| جلد =۱ منصوری| سال =۱۳۸۷۱۳۹۰ | ناشر =انتشارات طهوریققنوس |مکان =تهران | شابک =978۹۶۴-964۳۱۱-6414۴۰۳-82-2 | صفحه =۱۴۱–۱۶۰۱}}
* {{یادکرد ژورنال | نام خانوادگی =یارشاطر| نام =احسان| پیوند نویسنده=احسان یارشاطر| عنوان =چند نکته دربارهٔ زبان خوارزمی| ژورنال =فصلنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران| مکان =تهران| ناشر =دانشگاه تهران| دوره =دی| شماره =۲| سال =۱۳۳۲| صفحه =۴۱ تا ۴۹| پیوند =http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/412139| تاریخ بازبینی =۲/۷/۲۰۱۴}}
* {{یادکرد ژورنال | نام خانوادگی =یارشاطر| نام =احسان| پیوند نویسنده=احسان یارشاطر| عنوان =زبانها و لهجه‌های ایرانی| ژورنال =فصلنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران | مکان =تهران| ناشر = | دوره = | شماره =۱و۲| سال =۱۳۳۶| صفحه =۱۱ تا ۴۸| پیوند =http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/412155| تاریخ بازبینی =۲/۷/۲۰۱۴}}