باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
در دوره اسلامی میسان را شامل نواحی واسط و بصره می­دانستند و قصبه آن نیز میسان نام داشته است. چون ایرانیان به این ناحیه دشت میشان می­گفته­ اند پیداست که ناحیه مسطح دو طرف دجله و کارون بوده است. ظاهراً این ناحیه تا حدود سال 225 میلادی مستقل بوده است و در این سال اردشیر بابکان آنرا جزو شاهنشاهی ساسانی کرده است.<ref name=":0" />
 
سرزمین مسن همان است که ایرانیان در صدر اسلام به آن میشان یا دشت میشان یا میشون می­گفتند و تازیان آنرا به میسان و دست میسان بدل کرده ­اند و به همین جهت احتمال نزدیک به یقین می­رود که در زمان ساسانیان هم به آن میشان می­گفته­ اند چنانکه حکمران آنجا را «میشانشاه» لقب می­دادند و مسن ضبط دیگری از همین کمه میسان است. به این کلمه نخست در قرون دوم میلادی برمی­خوریم و به خط یونانی آنرا «مسنه»Mesene نوشته اند.<ref name=":0" />
 
== تقسیمات کشوری ==