باز کردن منو اصلی

تغییرات

نرخ جایگزینی جمعیت(Replacement rate) میزان کلی باروری است که منجر به جبران جمعیت درگذشته با جمعیت جدید می‌شود. اگر هیچ زنی تا پیش از سن زادآوری (حدود ۴۵ تا ۵۰ سال) نمیرد، آنگاه نرخ جایگزینی حدود ۲٫۰ خواهد بود. در [[کشورهای توسعه یافته]] این نرخ کمی بیش از ۲٫۰ و در [[کشورهای در حال توسعه]] بین ۲٫۵ تا ۳٫۳ است، زیرا برخی از زنان پیش از زادآوری می‌میرند.<ref>{{cite journal|title=The surprising global variation in replacement fertility|author=Espenshade, T. J, Guzman, J. C. , and Westoff, C. F.|year=2003|journal=Population Research and Policy Review|doi=10.1023/B:POPU.0000020882.29684.8e|volume=22|page=575|issue=5/6}}</ref> در سطح جهانی نرخ جایگزینی ۲٫۳۳ است به ازای هر زن است. در این نرخ، [[جمعیت]] جهان در [[رشد جمعیت]] صفر می‌ماند.
 
{| class="wikitable" style="float:left; margin: 0.5em 0 0.5em 1em; text-align:left"
|+ پیشینهٔ نرخ باروری در جهان (۱۹۵۰–۲۰۱۵){{سخ}}<small>سازمان ملل متحد، میانگین، ۲۰۱۰ rev.</small><ref>[http://esa.un.org/unpd/wpp/Excel-Data/DB01_Period_Indicators/WPP2010_DB1_F01_TOTAL_FERTILITY.XLS UNdata: Total fertility rate (children per woman)]. esa.un.org. Retrieved 2012-09-17. {{webarchive |url=https://web.archive.org/web/20120607191518/http://esa.un.org/unpd/wpp/Excel-Data/DB01_Period_Indicators/WPP2010_DB1_F01_TOTAL_FERTILITY.XLS |date=June 7, 2012}}</ref>
|-
|۱۹۵۰–۱۹۵۵||align=center|۴٫۹۵
|-
||1955–1960۱۹۵۵–۱۹۶۰||align=center|4.89۴٫۸۹
|-
||1960–1965۱۹۶۰–۱۹۶۵||align=center|4.91
|-
||1965–1970۱۹۶۵–۱۹۷۰||align=center|4.85
|-
||1970–1975۱۹۷۰–۱۹۷۵||align=center|4.45
|-
||1975–1980۱۹۷۵–۱۹۸۰||align=center|3.84
|-
||1980–1985۱۹۸۰–۱۹۸۵||align=center|3.59
|-
||1985–1990۱۹۸۵–۱۹۹۰||align=center|3.39
|-
||1990–1995۱۹۹۰–۱۹۹۵||align=center|3.04
|-
||1995–2000۱۹۹۵–۲۰۰۰||align=center|2.79
|-
||2000–2005۲۰۰۰–۲۰۰۵||align=center|2.62
|-
||2005–2010۲۰۰۵–۲۰۱۰||align=center|2.52
|-
||2010–2015۲۰۱۰–۲۰۱۵||align=center|2.36
|}