تفاوت میان نسخه‌های «کاربر:میثم/خواندنی»

* [[اتمسفر آزمایشگاه استاندارد]]
* [[اثر ابوت-اوبرت]]
* [[اثر بارنت]]
* [[اثر بارکهاوزن]]
* [[سیماناثر انبساطیبارنت]]
* [[اثر بارنتباوشینگر]]
* [[خادم هنر افتخاری آذربایجان]] ([[فهرست دارندگان عنوان خادم هنر افتخاری جمهوری آذربایجان|ف۱]]، [[فهرست دارندگان عنوان خادم هنر افتخاری جمهوری سوسیالیستی آذربایجان شوروی|ف۲]])
* [[هنرمند خلق آذربایجان]] ([[فهرست دارندگان عنوان هنرمند خلق جمهوری آذربایجان|ف۱]]، [[فهرست دارندگان عنوان هنرمند خلق جمهوری سوسیالیستی آذربایجان شوروی|ف۲]])
* [[استحکام تسلیم]]
* [[آنتروپی بکنشتاین–هاوکینگ]]
* [[خادم هنر افتخاری آذربایجان]] ([[فهرست دارندگان عنوان خادم هنر افتخاری جمهوری آذربایجان|ف۱]]، [[فهرست دارندگان عنوان خادم هنر افتخاری جمهوری سوسیالیستی آذربایجان شوروی|ف۲]])
* [[خشکسالی و دروغ]]
* [[سیمان انبساطی]]
* [[قفل لومر-کاترل]]
* [[اثرمنحنی باوشینگرتنش-کرنش]]
* [[نمودار تنش-کرنش مهندسی]]
* [[نمودار شارش]]
* [[هنرمند خلق آذربایجان]] ([[فهرست دارندگان عنوان هنرمند خلق جمهوری آذربایجان|ف۱]]، [[فهرست دارندگان عنوان هنرمند خلق جمهوری سوسیالیستی آذربایجان شوروی|ف۲]])
</div>