باز کردن منو اصلی

تغییرات

گسترش نقد و مناقشه از ویکی انگلیسی
{{نوار کناری اسلام}}
{{لحن|تاریخ=ژانویه ۲۰۱۶}}
{{اقتصاد اسلامی}}
{{Fiqh|economic|width=22.0em<!--to match Economic system sidebar immediately below-->}}{{نوار کناری اسلام}}نظام '''اقتصاد اسلامی''' عبارت است از مجموعه قواعد کلّی ارائه شده در [[اسلام]] در زمینه روش تنظیم حیات اقتصادی و حلّ مشکلات اقتصادی، در راستای تأمین عدالت اجتماعی برای نیل به سعادت بشر و رسیدن به جامعهٔ فاضله‌ای که تمامی پیامبران و ائمهٔ الهی برای آن تلاش کرده‌اند.
 
نظام '''اقتصاد اسلامی''' عبارت است از مجموعه قواعد کلّی ارائه شده در [[اسلام]] در زمینه روش تنظیم حیات اقتصادی و حلّ مشکلات اقتصادی، در راستای تأمین عدالت اجتماعی برای نیل به سعادت بشر و رسیدن به جامعهٔ فاضله‌ای که تمامی پیامبران و ائمهٔ الهی برای آن تلاش کرده‌اند.
 
مسئلهٔ [[علم اقتصاد|اقتصاد]]، به عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل زندگی بشری، مطرح است، و اسلام نیز نگرش خاصی به آن دارد.
قبل از پیروزی انقلاب، شهید محمد باقر صدر تلاش هایی جهت تبین نظام اقتصادی اسلامی و مؤلفه های مکتب اقتصادی آن مبذول داشت. پس از انقلاب اسلامی، بانکداری یکی از عرصه هایی بود که برای تطبیق آن با قوانین اسلامی، محل ورود اقتصاد اسلامی بود؛ در همین راستا قانون بانکداری بدون ربا تصویب و اجرا شد. دیگر عرصه مهم ورود اقتصاد اسلامی موضوع انفال و مالیکت منابع طبیعی بود که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محل تأکید قرار گرفت. یکی دیگر از مفاهیم مهم در اقتصاد اسلامی که با پیروزی انقلاب پررنگ شد، بحث استقلال و خودکفایی بود؛ هرچند براساس نظریات رایج اقتصادی این مقوله از اهمیت چندانی برخوردار نیست، اما با توجه به شرایط جهانی در آن زمان و نیز در حال حاضر و برپایه برخی آمزوه های اقتصادی موجود، باید تا حد ممکن در راستای استقلال معقول اقتصادی همت گمارد. البته منطبق با همان نظریات اقتصادی متعارف نیز تا زمانی که کشورها به حمایت از صنایع خود اقدام کنند و امکان مبادله آزادانه کالاها و خددمات وجود نداشته باشد و پیش شرط های مربوط به بازار پول و ارز مهیا نشود، مسئله خودکفایی و استقلال اقتصادی حائز اهمیت خواهد بود.
 
== نقد و بحثمناقشه ==
اقتصاد اسلامی به خاطر این ها بی اعتبار و دون شناخته است [از دید انتقادی]:
* "عدم انسجام<refانسجام، group="یادداشت">Incoherence</ref>،ناتمامیت، ناتمامیت<refغیرواقع‌بینانه‌بودن، group=و بی‌ربطی"یادداشت">Incompleteness</ref>، غیرواقع‌بینانه‌بودن<ref group="یادداشت">Impracticality</ref>،"incoherence, وincompleteness, بی‌ربطی<refimpracticality, group=and irrelevance"یادداشت">Irrelevance</ref>" ای که به آن ها متهم شده،شده،جای همچنین[[حل رانده شدهمسئله]]، توسط "[[هویت فرهنگی]]"، به جایکار [[حلانگیخته مسئله]]شده (Timur Kuran, John Foster)؛<ref name="FosterMM2010">{{cite web|url=http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/8401421.stm|title=How Sharia-compliant is Islamic banking?|date=11 December 2009|accessdate=22 September 2016|website=BBC News|last1=Foster|first1=John}}</ref><ref>Kuran, "The Economic Impact of Islamic Fundamentalism," in Marty and Appleby ''Fundamentalisms and the State'', U of Chicago Press, 1993, pp. 302–41</ref><ref>"The Discontents of Islamic Economic Mortality" by Timur Kuran, ''American Economic Review'', 1996, pp. 438–42</ref><ref name="tobin-2014-139">{{cite book|url=https://books.google.com/books?id=JGStBAAAQBAJ&pg=PA139&lpg=PA139&dq=%22incoherence,+incompleteness,+impracticality,+and+irrelevance%22+finance&source=bl&ots=U2W21i-4UP&sig=rOu44K5-zEuCI-H9E0WMI8ptNQ0&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwi1kpC46KXPAhUX12MKHcD7AhMQ6AEIITAA#v=onepage&q=%22incoherence%2C%20incompleteness%2C%20impracticality%2C%20and%20irrelevance%22%20finance&f=false|title=Production, Consumption, Business and the Economy: Structural Ideals And ...|last1=Tobin|first1=Sarah A.|date=2014|publisher=Emerald Group Publishing.|accessdate=23 September 2016|editor1-last=Wood|editor1-first=Donald C.|page=139|chapter="Is it really Islamic?"}}</ref>
* به طور تئوریک "شلم‌شوربایی از تفکرات مردم‌باورانه و سوسیالیستسوسیالیستی"<ref group="یادداشت">"a hodgepodge of populist and socialist ideas"</ref> بودن،بودن آن، و در عمل "هیچ چیزی بیش تر از کنترلکنترلِ دولتیدولتیِ نارسایناکارآمدِ اقتصاد و برخییک‌سری سیاست های بازتوزیع تقریبا به یک اندازه ناکارآمد" [نیست]" ([[فرد هالیدی]])؛<ref name="Halliday, Fred p. 892">Halliday, Fred, ''100 Myths about the Middle East'', Saqi Books, 2005 p. 89</ref>
<blockquote>در زمینهزمینه‌ای سیاسی و منطقهمنطقه‌ای، ای،که جاییدر کهآن [[اسلام گرایان|اسلام‌گرایان]] و [[علما]] ادعا می کنند در مورد همه چیز نظری دارند، جالب است که در موردموردِ این مرکزی‌ترینِ فعالیت‌هایفعالیت‌هایِ انسان، فراتر از سخنانسخنانِ پارسامنشانۀ پی‌درپی دربارۀ این که چه طور مدلمدلِ آن‌ها نه [[سرمایه‌داری]] است و نه [[سوسیالیسم|سوسیالیستی]]، چه قدر چیز کمی برای گفتن کم دارند.<ref name="Halliday, Fred p. 893">Halliday, Fred, ''100 Myths about the Middle East'', Saqi Books, 2005 p. 89</ref></blockquote>
* چیزی چندان بیش‌تر از،از این نبودن: درآوردن ادای اقتصاد سنتی ومزین متعارفی که بابه آیات [[قرآن]] و [[سنت (پیامبر اسلام)|سنت]] مزین شده، نبودن آن (Muhammad Ahram Khan)؛
* مدعی تقاضا برای بازگشت به رسوم اسلامی، که [این رسوم] در واقع "سنت اختراع‌شدهابداع‌شده"<ref group="یادداشت">Invented tradition</ref> هستند (Timur Kuran)؛<ref group="یادداشت">به نظر وی: اقتصاد اسلامی خودش نمونه امری است که "سنت اختراع‌شده" خوانده شده. ... تا میانه قرن بیستم [میلادی] نبود که پس از آن کمپین هایی راه افتاد برای شناسایی الگوهای تفکر و کارکرد اقتصادی به طور خودآگاه [به اسلام]، اگر نه همچنین به طور منحصر [به اسلام]. تا آن زمان درون‌مایه اقتصادی رساله‌ها که بر پایه منابع اسلامی سنتی قرار داده شده بود فاقد سیستماتیزاسیون [یا سیستم‌مندی] بود؛ آن ها به سختی یک بدنه اصلی از تفکر را که به شکل دکترینی منسجم و خودکفا قابل تشخیص باشد را شکل دادند.</ref><ref name="Kuran-x">{{cite book|url=https://books.google.com/books?id=VkIJGPNzVIIC&pg=PR9&dq=%22Islam+and+mammon%22+%22most+muslims,+whether+or+not%22&hl=en&sa=X&ei=qSUTVZ-WCJGuogST64CAAw&ved=0CB4Q6AEwAA#v=onepage&q=%22Islam%20and%20mammon%22%20%22most%20muslims%2C%20whether%20or%20not%22&f=false|title=Islam and Mammon: The Economic Predicaments of Islamism|last1=Kuran|first1=Timur|date=2004|publisher=Princeton University Press|accessdate=25 March 2015|page=x}}</ref>
* شکست در رسیدن به این اهداف: براندازی سود روی پول، برقراری برابری اقتصادی، و یک ''وجدان [یا نظام اخلاقی] برتر برای [[کسب‌وکار]]؛'' برتر؛<ref name="Pipes-26-09-07">{{cite news|url=http://www.danielpipes.org/4973/islamic-economics-what-does-it-mean|title=Islamic Economics: What Does It Mean?|last1=Pipes|first1=Daniel|date=September 26, 2007|accessdate=5 August 2015|agency=Jerusalem Post}}</ref> با این حال "از روی جهالت، از روی مدارایبردباری‌ِ گمراههدایت‌شده شده،در مسیرِ اشتباه، از نگاه موشکافانهموشکافانۀ نقادانه فروگذارکرد"، و [شکستدر خورد]رسیدن به این دلیلاهداف شکست خورد چرا که شیوه‌ها و مقاصدش این‌گونه مورد ملاحظه قرار گرفته اند: "''بیش از حد غیر واقع بینانه'' تا که بخواهد برای ساختارهای غالب اقتصادی شاخ و شانه بکشد" به حساب می روند (Timur Kuran).<ref name="Kuran-x2">{{cite book|url=https://books.google.com/books?id=VkIJGPNzVIIC&pg=PR9&dq=%22Islam+and+mammon%22+%22most+muslims,+whether+or+not%22&hl=en&sa=X&ei=qSUTVZ-WCJGuogST64CAAw&ved=0CB4Q6AEwAA#v=onepage&q=%22Islam%20and%20mammon%22%20%22most%20muslims%2C%20whether%20or%20not%22&f=false|title=Islam and Mammon: The Economic Predicaments of Islamism|last1=Kuran|first1=Timur|date=2004|publisher=Princeton University Press|accessdate=25 March 2015|page=x}}</ref>
'''دانش مالی و بانک‌داری اسلامی'''
 
یک نتیجه قابل توجه (و آماج انتقاد) اقتصاد اسلامی ابداع صنعت [[دانش مالی]] و [[بانکداری|بانک‌داری]] اسلامی است.
 
== جستارهای وابسته ==