تفاوت میان نسخه‌های «ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی»

برچسب: حذف یادکرد دارای نام
| وزیر۱ = [[محمدهادی نژادحسینیان]]
| وزیر۱ـآغاز تصدی = ۷ شهریور ۱۳۶۸
| وزیر۱ـپایان تصدی = ۲۹۱۳ مردادمهر ۱۳۷۶۱۳۷۳
| وزیر۱ـحزب = حزب کارگزاران سازندگی
| وزیر۱ـمنبع = <ref name="ical"/><ref>{{یادکرد وب |نویسنده= |نشانی=http://ical.parliran.ir//UploadedData/284/Contents/636529263829343993.pdf |عنوان=مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی دوره ۴ جلسه ۲۵۹ |ناشر=[[کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی]] |تاریخ=۱۳ مهر ۱۳۷۳ |تاریخ بازبینی=۲۰ فروردین ۱۳۹۷}}</ref>
| وزیر۱ـمنبع = <ref name="ical"/><ref name="ical2"/>
}}
{{جدول هیئت دولت
| وزیر۱ = [[محمدرضا نعمت‌زاده]]
| وزیر۱ـآغاز تصدی = ۷ شهریور ۱۳۶۸
| وزیر۱ـپایان تصدی = ۲۹۱۳ مردادمهر ۱۳۷۶۱۳۷۳
| وزیر۱ـحزب = حزب کارگزاران سازندگی
| وزیر۱ـمنبع = <ref name="ical"/><ref name="ical2"/>
 
| وزیر۲ = [[محمدرضا نعمت‌زاده]]
| وزیر۲ـآغاز تصدی = ۱۳ مهر ۱۳۷۳
| وزیر۲ـپایان تصدی = ۲۹ مرداد ۱۳۷۶
| وزیر۲ـحزب = حزب کارگزاران سازندگی
| وزیر۲ـمنبع = <ref>{{یادکرد وب |نویسنده= |نشانی=http://ical.parliran.ir//UploadedData/284/Contents/636529263829343993.pdf |عنوان=مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی دوره ۴ جلسه ۲۵۹ |ناشر=[[کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی]] |تاریخ=۱۳ مهر ۱۳۷۳ |تاریخ بازبینی=۲۰ فروردین ۱۳۹۷}}</ref>
}}
{{جدول هیئت دولت