باز کردن منو اصلی

تغییرات

| وزیر۱ـحزب = فعال سیاسی مستقل
| وزیر۱ـمنبع = <ref name="hashemi"/>
}}
{{جدول هیئت دولت
| عنوان = [[سازمان امور اداری و استخدامی کشور|دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی]]
| وزیر۱ = ؟
| وزیر۱ـآغاز تصدی = مرداد ۱۳۶۸
| وزیر۱ـپایان تصدی = مرداد ۱۳۷۲
| وزیر۱ـحزب = فعال سیاسی مستقل
| وزیر۱ـمنبع =
}}
{{جدول هیئت دولت