باز کردن منو اصلی

تغییرات

| وزیر۱ـپایان تصدی = ۱۲ مرداد ۱۳۷۲
| وزیر۱ـحزب = جامعه روحانیت مبارز
| وزیر۱ـمنبع = <ref name="1368message"/>
}}
{{جدول هیئت دولت