تفاوت میان نسخه‌های «فهرست اسیدها»

۲۳۰ بایت اضافه‌شده ،  ۱۰ سال پیش
طراحی جدول
جز (ربات : جراحی پلاستیک)
(طراحی جدول)
{{منبع}}
{|class="wikitable" style="text-align:center"
 
|+فهرست [[اسید|اسیدها]]:
|-
 
! نام اسید
*[[اسید نوکلئیک]]
! فرمول شیمیایی اسید
*[[اسید اسیتیک]]
*! ثابت تفکیک [[اسید سیتریک]](pKa)
|-
* [[اسید سولفوریک]]
*| [[اسید آمینهاسیتیک]]
|
* [[اسید نیتریک]]
|
* [[اسید اسیتریک]]
|-
* [[اسید پانتوتنیک]]
*| [[اسید فرمیکسیتریک]]
|
* [[اسید فسفریک]]
|
* [[اسید استیک]]
|-
*[[اسید بوتریک]]
*| [[اسید سیتریکسولفوریک]]
|
*[[اسید فرمیک]]
| 3-
*[[اسید لاکتیک]]
|-
*[[اسید مالیک]]
*| [[اسید پیروگلوتامیکنیتریک]]
|
*[[اسید فسفریک]]
|
*[[اسید سوکسینیک]]
|-
*[[اسید اکسالیک]]
*| [[اسید فلوئوریدریکاسیتریک]]
|
*[[اسید سولفونیک]]
|
|-
*| [[اسید پانتوتنیک]]
|
|
|-
*| [[اسید نوکلئیکفرمیک]]
|
|
|-
*| [[اسید اسیتیکفسفریک]]
|
|
|-
*| [[اسید سولفوریکاستیک]]
|
|
|-
*| [[اسید نیتریکبوتریک]]
|
|
|-
*| [[اسید اسیتریکسیتریک]]
|
|
|-
*| [[اسید استیکفرمیک]]
|
|
|-
*| [[اسید بوتریکلاکتیک]]
|
| 3.85
|-
*| [[اسید فرمیکمالیک]]
|
|
|-
| [[اسید پیروگلوتامیک]]
|
|-
*| [[اسید فسفریک]]
|
|
|-
*| [[اسید مالیکسوکسینیک]]
|
|
|-
*| [[اسید لاکتیکاکسالیک]]
|
|
|-
| [[اسید فلوئوریدریک]]
|
|
|-
*| [[اسید فسفریکسولفونیک]]
|
|
|}
 
{{خرد}}