زیبایی‌شناسی: تفاوت میان نسخه‌ها

به نسخهٔ 23554959 ویرایش Danielalefsefr برگردانده شد: لطفا مطالب را به همراه منبع معتبر درج نمایید. (توینکل)
جزبدون خلاصۀ ویرایش
(به نسخهٔ 23554959 ویرایش Danielalefsefr برگردانده شد: لطفا مطالب را به همراه منبع معتبر درج نمایید. (توینکل))
برچسب: خنثی‌سازی
{{نوار کناری فلسفه}}
 
'''زیبایی‌شناسی''' یکی از رشته‌های [[فلسفه]] است که به‌عنوانبه عنوان نظریهٔ تأمل در داوری‌های زیبایی‌شناختی و چیستیِ زیبایی و نسبت آن با ادراکادراک، تعریف می‌شود.<ref name="ReferenceB">رجینالد هالینگ دیل، تاریخ فلسفه غرب، انتشارات ققنوس، ترجمه عبدالحسین آذرنگ، صفحهٔ ۷۹</ref> همچنین ''زیبایی‌شناسی'' قابلیتی است برای درکِ بهترِ ادراکات و همچنین پدیده‌های سخت (مانند [[تندیس]]) و پدیده‌های نرم (مانند [[موسیقی]]) کهو باعث تغییر در روحیه و [[نگرش]] فرد می‌شودمی‌گردد.<ref name="ensani.ir">http://www.ensani.ir/fa/content/17013/default.aspx</ref>
 
== ماهیت جستارهای زیبایی‌شناسیزیبایی شناسی ==
«زیبایی‌شناسیزیبایی شناسی هرگونه بحث علمی و قابل‌پذیرشقابل پذیرش در میان دانشمندان دربارهٔدر مورد زیبایی است. زیبایی‌شناسیزیبایی شناسی، مشحون از مباحث استحسانی درجه‌اولیدرجه اولی و درجه‌دومیدرجه دومی است و این ایرادی ندارد. بحث‌هایی چون: چیستی زیبایی، چگونگی و چرایی درک زیبایی، عصب‌ادراک‌شناسیعصب ادراک شناسی زیبایی (نک:نگ. [[علوم ادراکی]]) و نیز تحلیل وجوه زیبایی یک موجود خاص مانند یک مخلوق از مخلوقات الهی (یگ گل) یک اثر هنری یا یک ادراک زیبایشی مانند [[عشق]]، [[لذت جنسی]] و، [[بهجت]] و… که در آن سنخ ادراکات زیبایشی وجود دارد، همه و همه از مباحث زیبایی‌شناسیزیبایی شناسی است.»
* '''چند نکتهٔنکته مهممهمّ'''
* نکتهٔنکته اول: تعبیر زیبایی‌شناسیزیبایی شناسی درست و زیباشناسی یک غلط رایج و نادرست است. نباید آن را به کاربکار برد.
* نکتهٔنکته دوم: گاه از احساس و ادراک زیبایی به زیبایی‌شناختیزیبایی شناختی تعبیر می‌شود. این نادرست است. باید به‌جایبه جای آن از واژه «زیبایشی» استفاده کرد؛کرد. مثلاً «نگاه به این گل حس زیبایشی را در ما برمی‌انگیزد» و نه «زیبایی‌شناختیزیبایی شناختی». اما اگر بحث دربارهٔ تحلیل چرایی ادراک زیبایی است،است باید از تعبیر زیبایی‌شناختیزیبایی شناختی استفاده کرد؛کرد. مثلاً «از نظر زیبایی‌شناختیزیبایی دربارهٔشناختی در مورد زیبایی این گل می‌توان گفت ادراکی ملایم با نفس را در ما موجب می‌شود و… .»
* نکتهٔنکته سوم: زیبایی‌شناسیزیبایی شناسی شامل مباحث استدلالی و ریاضیاتی هم می‌شود؛می‌شود اما به‌دلیلبه دلیل سنخ موضوع از استحسان‌ها حرفه‌ایحرفه ای سرشار است؛است. زیرا این استحسانات در نگاه درجه‌دومیدرجه دومی قوام کافی را دارند. استحسان درجه‌دومیدرجه دومی (حرفه‌ایحرفه ای) یعنی تعلیل و تحلیل [[روان شناختی|روان‌شناختی]]، فیزیولوژیک و فرهنگی اجتماعی زیبایی.
 
== هدف زیبایی‌شناسی ==
هدف زیبایی‌شناسیزیبایی شناسی توضیح ''چیستی زیبایی'' و ''نحوهٔ درک ما از آن'' و نیز تحلیل سطوح و گونه‌ها آن است. همچنین شاید توصیه برای زیباسازی هم بتواند جزء مباحث آن قلمداد شود (هنجاری).<ref name="ensani.ir" />
 
== معنای زیبایی ==