باز کردن منو اصلی

تغییرات

{{اصلی|همایندگرایی}}
[[همایندگرایی]] (Epiphenomenalism) منکر هرگونه علت بودن حالات ذهنی در جهان است و حالات ذهنی را بیشتر شبیه کف روی آب می‌دانند که یک چیز بی تأثیر است ولی معلول بهم خوردن آب دریاست.{{نیازمند منبع}}
اگر به پذیریم که حالات ذهنی معلول فرایندهای مغزی اند می‌توان اینطور گفت که وقتی الفA فعال می‌شود منجرب به فعال شدن بB می‌شود و در طی این فعالیت از الفA به ب تB پدید می‌آید که منظور از تT اینجا حالات ذهنی است. پدیده‌های ذهنی نتیجهٔ ثانویهٔ فعالیت‌های فیزیکی مغز اند. اینکه وقتی دست من به آتش نزدیک می‌شود و من گرما احساس می‌کنم فعالیت‌های مغز من حالت ذهنی گرما را ایجاد می‌کند و اینکه من دست خود را عقب می‌کشم حالات ذهنی عقب کشیدن هم نتیجهٔ فعالیت‌های مغز است نه اینکه حالت ذهنی گرما حالات ذهنی گریز را به وجود آورده و حالت ذهنی گریز قسمت حرکتی مغز من را برای گریز فعال کرده.<ref>فلسفهٔ ذهن: مقدمه‌ای کوتاه نوشته اشکان سال</ref>
 
=== رفتارگرایی ===