اثیرالدین ابهری: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
* فخررازی قضایای محصوره را به حقیقیه و خارجیه تقسیم گرده بود، ابهری بر این دو ذهنیه را افزوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=تنزیل الافکار و تعدیل المعیار|نام خانوادگی=اثیرالدین ابهری|نام=|ناشر=|سال=|شابک=|مکان=|صفحات=165}}</ref>
* از جمله نظریات ابهری این نکته است که هرگاه در موجبه کلیه ادات انفصال پس از موضوع آورده شود، مانند «کل عدد اما زوج او فرد»، محتمل است حملیه باشد نه منفصله؛ و اگر مقصود از آن عناد بین «کل عدد زوج» و «کل عدد فرد» باشد، منفصله مانعة الجمع است. احتمال اول همان چیزی است که بعدها به قضیه مرددة المحمول معروف شده‌است که در نقیض قضایای مرکبه جزئیه کاربرد دارد.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=همان|نام خانوادگی=|نام=|ناشر=|سال=|شابک=|مکان=|صفحات=179}}</ref>
* نقیض موجهه مرکبه کلیه، مانند «کل ج ب بالامکان الخاص»، منفصله مانعة الخلو است.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=همان|نام خانوادگی=|نام=|ناشر=|سال=|شابک=|مکان=|صفحات=181}}</ref>
* منطق دانان گفته ند سالبه جزئیه عکس مستوی ندارد، اما ابهری نشان داده استداده‌است که سالبه مرکبه در جنبه ایجابی مستلزم عکس مستوی است.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=همان|نام خانوادگی=|نام=|ناشر=|سال=|شابک=|مکان=|صفحات=193}}</ref>
 
== پانویس ==
{{پانویس}}
 
== منابع ==