باز کردن منو اصلی

تغییرات

== آثار ==
=== مجموعه تلویزیونی ===
* [[سلمان فارسی (مجموعه تلویزیونی)|سلمان فارسی]] (در حال ساخت)
* [[مختارنامه (مجموعه تلویزیونی)|مختارنامه]] (۱۳۸۹-۱۳۸۳)
* [[معصومیت ازدست‌رفته|معصومیت از دست رفته]] (۱۳۸۲)