تفاوت میان نسخه‌های «تابع توزیع تجمعی»

برچسب: متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
برچسب: متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
====نمودار====
<gallery heights=400 widths=400 style="text-align:center" >
StandardNormal.cdf.jpg|نمودار تابع توزیع تجمعی برای توزیع طبیعی استاندارد
</gallery>
 
===توزیع پواسون===
تابع چگالی احتمال [[توزیع پواسون]] برای {1,2,3,...} <math> k \in </math> و <math>\lambda \in (0,\infty)</math> به شکل زیر تعریف می شود:
۱۲۴

ویرایش