باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
جایگزینی با اشتباه‌یاب: سارای⟸سارای (فیلم)|سارای
# [[دمرل]] (۱۳۷۲)
# [[سکوت کوهستان]] (۱۳۷۴)
# [[سارای (فیلم)|سارای]] (۱۳۷۶)
# [[هیوا]] (۱۳۷۷)
# [[نسل سوخته]] (۱۳۷۸)