تفاوت میان نسخه‌های «آنری لوفور»

←‏آثار: ابرابزار
(←‏آثار: ابرابزار)
 
== آثار ==
لوفور تا سال ۱۹۹۱ حدود ۷۰ کتاب نوشت. برخی از کتاب‌های او و نیز برخی آثار درباره‌یدربارهٔ او به فارسی برگردانده شده اندشده‌اند:
* تولید فضا، ترجمه‌یترجمهٔ محمود عبدالله‌زاده (مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران) (http://www.ketab.ir/bookview.aspx?bookid=2285027)
 
بقای* سرمایه‌داری،ماتریالیسم ترجمه‌یدیالکتیکی، ترجمهٔ آیدین ترکمه (نشر تیسا) (http://teesa.ir/Books/Book?id=836711429)
تولید فضا، ترجمه‌ی محمود عبدالله‌زاده (مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران) (http://www.ketab.ir/bookview.aspx?bookid=2285027)
* بقای سرمایه‌داری، ترجمهٔ آیدین ترکمه (نشر تیسا) (http://teesa.ir/Books/Book?id=8367)
 
ماتریالیسم* دیالکتیکی،ضرب‌آهنگ‌کاوی: فضا، زمان و زندگی روزمره، ترجمه‌یترجمهٔ آیدین ترکمه و آتوسا مدیری (نشر تیسارخداد نو) (http://teesawww.ketab.ir/Books/Bookbookview.aspx?idbookid=114291902440)
* درآمدی بر تولید فضای هانری لوفور، گردآوری و ترجمه‌یترجمهٔ آیدین ترکمه (نشر تیسا) (http://teesa.ir/Books/Book?id=8390)
 
* فضا، تفاوت و زندگی روزمره: خوانش هانری لوفور، ترجمه‌یترجمهٔ افشین خاکباز و محمد فاضلی (http://www.ketab.ir/bookview.aspx?bookid=2242193)
بقای سرمایه‌داری، ترجمه‌ی آیدین ترکمه (نشر تیسا) (http://teesa.ir/Books/Book?id=8367)
 
ضرب‌آهنگ‌کاوی: فضا، زمان و زندگی روزمره، ترجمه‌ی آیدین ترکمه و آتوسا مدیری (نشر رخداد نو) (http://www.ketab.ir/bookview.aspx?bookid=1902440)
 
درآمدی بر تولید فضای هانری لوفور، گردآوری و ترجمه‌ی آیدین ترکمه (نشر تیسا) (http://teesa.ir/Books/Book?id=8390)
 
فضا، تفاوت و زندگی روزمره: خوانش هانری لوفور، ترجمه‌ی افشین خاکباز و محمد فاضلی (http://www.ketab.ir/bookview.aspx?bookid=2242193)
 
== پی‌نوشت ==