تفاوت میان نسخه‌های «آبزیم»

۸۳ بایت اضافه‌شده ،  ۱۱ ماه پیش
جز
ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:
(بخش منابع به مقاله افزوده شد)
جز (ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:)
== '''آبزیم ها'''آبزیم‌ها ==
آبزیم (برگرفته شده از آنتی بادیآنتی‌بادی و آنزیم) که همچنین (catmab(catalyc monoclonal antibody
 
و آنتی بادیآنتی‌بادی کاتالیک نیز نامیده می شود،یکمی‌شود، آنتییک بادیآنتی‌بادی مونوکلونال  با فعالیت کاتالیکی است.
 
آبزیمآبزیم‌ها ها معمولاٌمعمولاً در آزمایشگاه هایآزمایشگاه‌های ایمن حیوانات علیه هاپتن هایهاپتن‌های سنتتیک بر می آیندمی‌آیند اما بعضی آبزیم
 
های طبیعی ممکن است در بدن انسانها یافت شوند. (اتوآنتی بادی هایبادی‌های پپتید روده ای آنتی وازو-اکتیو)ُُ ُ
 
و در بیماران خودایمنی همانند اریتماتوز جلدی سیستمیک  به DNA متصل شده و آن را تجزیه می کنندمی‌کنند.
 
تا به امروز آبزیم هاآبزیم‌ها تنها بصورت ضعیف،باضعیف، با فعالیت کاتالیکی متوسط و بدون استفاده عملی ثابت شده ای شده‌ای
 
پدید آمده اندآمده‌اند.<ref>{{یادکرد وب|نویسنده=|کد زبان=|تاریخ=|وب‌گاهوبگاه=|نشانی=http://courses.chem.indiana.edu/c582/documents/hilvertabsreview_000.pdf|عنوان=http://courses.chem.indiana.edu/c582/documents/hilvertabsreview_000.pdf}}</ref>. اما آنها موضوعی از علاقه علمی قابل توجهی هستند.مطالعه یمطالعهٔ آنها بینش مهمی در مکانیسم
 
های واکنش،ساختارواکنش، ساختار و عملکرد آنزیم،کاتالیزآنزیم، کاتالیز و سیستم ایمنی به همراه داشته استداشته‌است.
 
آنزیم هاآنزیم‌ها با کاهش انرژی فعال سازی وضعیت گذار یک واکنش عمل می کنندمی‌کنند بدین وسیله که
 
تشکیل یک واسطه مولکولی کمتر مطلوب بین واکنشگر(ها) و محصول(ها) را قادر می سازندمی‌سازند.
 
اگر یک آنتی بادیآنتی‌بادی به گونه ای سازمان یابد که به مولکولی که از لحاظ ساختاری و الکترونیکی مشابه
 
وضعیت گذار واکنش شیمیایی  داده شدهشده‌است، است،متصلمتصل شود؛آنتی بادیشود؛آنتی‌بادی سازمان یافته به وضعیت گذار
 
متصل شده تثبیت می گرددمی‌گردد و درست همانند یک آنزیم طبیعی انرژی فعال سازی واکنش را کاهش داده
 
و درنتیجه واکنش را کاتالیز می کندمی‌کند.
 
با بارآوردن یک آنتی بادیآنتی‌بادی برای اتصال به یک وضعیت گذار پایدار قابل مقایسهمقایسه، ،نوعنوع جدید ومنحصر
 
بفردی از آنزیم تولید می شودمی‌شود.
 
تا کنون تمام آنتی بادی هایآنتی‌بادی‌های کاتالیکی تولید شده تنها بصورت متوسط،بامتوسط، با فعالیت آنزیمی ضعیف
 
پدید آمدهآمده‌اند. اند.دلیل پایین بودن فعالیت کاتالیکی این آنزیم هاآنزیم‌ها بصورت گسترده ایگسترده‌ای موردبحث قرار گرفته
 
است.
 
فرصت هافرصت‌ها نشان می دهندمی‌دهند که فاکتورهای خارج از جایگاه اتصال می توانندمی‌توانند نقش مهمیمهمی، ،بهبه ویژه از طریق
 
پروتئین هایپروتئین‌های پویا داشته باشند.<ref>{{یادکرد وب|نویسنده=|کد زبان=|تاریخ=|وب‌گاهوبگاه=|نشانی=Agarwal PK (2005). "Role of protein dynamics in reaction rate enhancement by enzymes". J. Am. Chem. Soc. 127 (43): 15248–56. doi:10.1021/ja055251s. PMID 16248667.|عنوان=Agarwal PK (2005). "Role of protein dynamics in reaction rate enhancement by enzymes". J. Am. Chem. Soc. 127 (43): 15248–56. doi:10.1021/ja055251s. PMID 16248667.}}</ref>. بعضی آبزیم هاآبزیم‌ها طراحی شده اندشده‌اند تا از یونهای فلزی و دیگر کوفاکتورها
 
برای افزایش فعالیت کاتالیکی خود استفاده کنند.<ref>{{یادکرد وب|نویسنده=|کد زبان=|تاریخ=|وب‌گاهوبگاه=|نشانی=http://www2.southeastern.edu/Academics/Faculty/dnorwood/oldseminars/spring04/SeminarNicholas.pdf|عنوان=http://www2.southeastern.edu/Academics/Faculty/dnorwood/oldseminars/spring04/SeminarNicholas.pdf}}</ref><ref>{{یادکرد وب|نویسنده=|کد زبان=|تاریخ=|وب‌گاهوبگاه=|نشانی=http://www.highbeam.com/doc/1G1-9343909.html|عنوان=http://www.highbeam.com/doc/1G1-9343909.html}}</ref>
 
== '''تاریخچه''' ==
امکان کاتالیز یک واکنش با استفاده از یک آنتی بادیآنتی‌بادی که به وضعیت گذار متصل می شودمی‌شود نخستین بار
 
توسط ویلیام پ. جنکز در سال 1969۱۹۶۹ مطرح شد.<ref>{{یادکرد وب|نویسنده=|کد زبان=|تاریخ=|وب‌گاهوبگاه=|نشانی=http://www.dsch.univ.trieste.it/~benedetti/antibody_catalysis.htm|عنوان=http://www.dsch.univ.trieste.it/~benedetti/antibody_catalysis.htm}}</ref>. در سال 1994۱۹۹۴ پیتر ج. شولز و ریچارد آ. لرنر به علت
 
سامان دهی آنتی بادی هایآنتی‌بادی‌های کاتالیکی برای بسیاری از واکنشها و محبوب ساختن مطالعه خویش در قالب
 
زیرمجموعه ای قابل توجه از آنزیمآنزیم‌شناسی، شناسی،موفقموفق به دریافت جایزه معتبر wolf prize in chemistry
 
گشتند.<ref>{{یادکرد وب|نویسنده=|کد زبان=|تاریخ=|وب‌گاهوبگاه=|نشانی=http://www2.lbl.gov/Science-Articles/Archive/Peter-Schultz-Wolf-Prize.html|عنوان=http://www2.lbl.gov/Science-Articles/Archive/Peter-Schultz-Wolf-Prize.html}}</ref>
 
== '''درمان پنهانی HIV''' ==
در ژوئن 2008۲۰۰۸ موضوع  نشریه ینشریهٔ خودایمنی <ref>{{یادکرد وب|نویسنده=|کد زبان=|تاریخ=|وب‌گاهوبگاه=|نشانی=Planque, S; Nishiyama, Y; Taguchi, H; Salas, M; Hanson, C; Paul, S (2008). "Catalytic antibodies to HIV: Physiological role and potential clinical utility". Autoimmunity Reviews. 7 (6): 473–9. doi:10.1016/j.autrev.2008.04.002. PMC 2527403. PMID 18558365.|عنوان=Planque, S; Nishiyama, Y; Taguchi, H; Salas, M; Hanson, C; Paul, S (2008). "Catalytic antibodies to HIV: Physiological role and potential clinical utility". Autoimmunity Reviews. 7 (6): 473–9. doi:10.1016/j.autrev.2008.04.002. PMC 2527403. PMID 18558365.}}</ref><ref>{{یادکرد وب|نویسنده=|کد زبان=|تاریخ=|وب‌گاهوبگاه=|نشانی="UT pathologists believe they have pinpointed Achilles heel of HIV". physorg.com. Retrieved 2008-07-16.|عنوان="UT pathologists believe they have pinpointed Achilles heel of HIV". physorg.com. Retrieved 2008-07-16.}}</ref>که محققان آن س.پلانک،س پلانک، س. پاول و یاسوهیرو نیشیاما،
 
دکترا هایدکتراهای دانشگاه علوم پزشکی تگزاس واقع در هیوستون بودند،اعلانبودند، اعلان کردند که آبزیمی را ساخته اندساخته‌اند
 
که میمی‌تواند تواند ناحیه یناحیهٔ سوپر-آنتی ژنیآنتی‌ژنی جایگاه اتصال gp120CD4 را تجزیه کند. این یکی از قسمتهای
 
پوشش خارجی ویروس اچ آی وی است که عوض نمی شودنمی‌شود زیرا محل ضمیمه شدن به لنفوسیتTلنفوسیتT، ،سلولسلول
 
کلیدی در ایمنی سلولی واسط،استواسط، است. بار اول در اثر اچ آی وی مبتلایان آنتی بادی هاییآنتی‌بادی‌هایی را برای قسمتهای
 
بسیار متغیر پوشش ویروسی می سازندمی‌سازند.آنتی بادیآنتی‌بادی غیرفعال است زیرا ویروس این قابلیت را دارد که
 
پوششهای خود را به سرعت تغییر دهد. چون پروتئین gp120 جهت حمله برای ویروس ضروری است
 
در کشش هایکشش‌های مختلف عوض نمی شودنمی‌شود و بعنوان یک نقطهنقطهٔ ی آسیب پذیریآسیب‌پذیری درمیان کل محدوده یمحدودهٔ جمعیت
 
متنوع اچ آی وی است. آبزیم فراتر از اتصال به جایگاه را انجام میمی‌دهد، دهد،بصورتبصورت کاتالیکی جایگاه را
 
نابود کرده با تفسیر ویروس راکد می تواندمی‌تواند به دیگر ویروس هایویروس‌های اچ آی وی حمله کند. یک مولکول
 
مستقل آبزیم می تواندمی‌تواند هزاران ویروس اچ آی وی را نابود کند.
 
== منابع ==