باز کردن منو اصلی

تغییرات

 
=== همجنسگرایی و مسائل مرتبط با باروری ===
بخشحزب قابلدموکرات توجهی ازبرای کمتر شدن تبعیض علیه همجنسگرایان و تسهیل دسترسی به ححقوقحقوق طبیعی همچون دگرجنسگرایان نتیجهتلاش ی کار حزب دموکراتکرده است. چرا که این حزب از همجنس‌گرایان حمایت کرده و بربه اینبرابری حقدر مسلم پافشاری کرده است که آنها نیزازدواج همانندمثل افراد دگرجنس قادرپافشاری بهکرده ازدواجاست. بادموکرات هم باشند.ها همچنین این دموکرات‌ها بودند که دخالت دولت در امر سقط جنین را قطع کردند و باعث آزادی هرچه بیشتر افراد در انجام این عمل شدند.
 
=== امور خارجه ===