باز کردن منو اصلی

تغییرات

حذف توضیحات اضافه
{{وابسته|حکومت پهلوی|نظام جمهوری اسلامی ایران|تاریخ جمهوری اسلامی ایران}}
:''این مقاله موضوعات مرتبط با انقلاب ۱۳۵۷ را از سال ۱۳۳۲ تا شهریور ۱۳۶۰ پی می‌گیرد.''
{{تغییرمسیر|انقلاب اسلامی}}
{{pp-move-vandalism|small=yes}}