باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
number ::= [+-]?['۰'-'۹']+
 
symbol ::= ['A'-'Z''a'-'z']. *''
 
list ::= '(' expression* ')'