تفاوت میان نسخه‌های «راست‌روده»

== پیرامونی‌های راست‌روده ==
 
''سطح پیشین:'' [[صفاق]] یا پریتونئوم فقط در بالا آنرا میپوشاند. در پایین در [[مرد]] و [[زن]] متفاوت است. در مرد، پریتونئوم بالا رفته و بن بست رکتو وزیکال را می‌سازد. در قسمت پایین آن [[پروستات]] و مجاری دفرنس Ductus defrens، بخش انتهایی [[میزنای]] و [[سمینال وزیکل]] مجاورت دارد. در زن، پریتونئوم بالا ورفتهرفته و بن بست دوگلاس (رکتو اوترین) را میسازد. در قسمت قدامی و تحتانی با سطح خلفی [[مهبل]] تماس دارد.
''سطح پسین:'' اصولا با [[ساکروم]] تماس دارد.