باز کردن منو اصلی

تغییرات

}}
{{سال در تقویم‌های دیگر (خورشیدی)|۱۳۰۲}}
== روی‌دادهارویدادها ==
* تشکیل [[جمعیت شیر و خورشید سرخ]] به همت دکتر [[امیر خان امیراعلم]]
* تشکیل [[شهرداری اردبیل]]