باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
▪[[پارس]]
 
▪[[لر]]
▪[[لک]]( [[کرد و لر پیکره ای از قوم لک هستند]] )
 
▪[[کرد]]
 
▪[[طبری]]([[مردم مازندرانی]])