تفاوت میان نسخه‌های «نبرد قرنتیان»

جز
{{Location map~|Greece |lat=37.8089|N |long=22.7103|E |label=[[نبرد نمیا|نمیا]] |position=bottom |label_size=85}}
{{Location map~|Greece |lat=36.685833|N |long=27.375|E |label=[[نبرد کنیدوس|کنیدوس]]|position=left |label_size=85}}
{{Location map~|Greece |lat=38.35|N |long=22.966667|E |label=[[Battleنبرد of Coroneaکورونیا (394۳۹۴ پیش از BCمیلاد)|Coroneaکورونیا]]|position=left |label_size=85}}
{{Location map~|Greece |lat=37.934142|N |long=22.884225|E |label=[[نبرد لیچائوم|لیچائوم]]|position=right |label_size=85}}
{{Location map~|Greece |lat=37.7|N |long=26.5|E |label=[[ایونیا]]|position=right |label_size=85|marksize=0}}