تفاوت میان نسخه‌های «باشگاه فوتبال مس کرمان»

{{بازیکن|شماره=۲۱|ملیت=ایران|نقش=مدافع|نام=[[بهرام رشیدفرخی]]}}
{{بازیکن|شماره=۲۲|ملیت=ایران|نقش=دروازه‌بان|نام=[[محمدابراهیم خاکسارپور]]}}
{{بازیکن|شماره=۲۴|ملیت=ایران|نقش=[[هافبک]]|نام=[[ابوذر صفرزاده]]}}
{{بازیکن|شماره=۳۰|ملیت=ایران|نقش=مدافع|نام=[[امیرحسین طاهری]]}}
{{بازیکن|شماره=۳۳|ملیت=ایران|نقش=هافبک|نام=[[میثم تهیدست]]}}
{{بازیکن|شماره=۹۹|ملیت=ایران|نقش=هافبک|نام=[[حمیدرضا سپاهی]]}}
{{بازیکن|شماره=|ملیت=ایران|نقش=[[هافبک]]|نام=[[رضا صدری]]}}
{{بازیکن|شماره=|ملیت=ایران|نقش=[[هافبک]]|نام=[[ابوذر صفرزاده]]}}
{{بازیکن|شماره=|ملیت=ایران|نقش=هافبک|نام=[[میثم فردوسی]]}}
{{بازیکن/پایان}}