تفاوت میان نسخه‌های «فهرست شاهان و شاهنشاهان اشکانی»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش‌گر دیداری ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش‌گر دیداری ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
|-
|[[File:Coin of Orodes II, Mithradatkert (Nisa) mint.jpg|100px]]
|'''[[Orodesارد IIدوم]]'''
|شاهنشاه، شاه بزرگ، شاه اشکانی
|<small>King of Kings, Great King, ''Arsaces''</small>
|پسر فرهاد سوم، در زمان او سرزمین‌های بسیاری به قلمرو اشکانیان اضافه شد، و جنگ های زیادی با روم رخ داد که [[نبرد حران]] اولین آن‌ها بود. ارد پایتخت اشکانیان را به [[تیسفون]] منتقل کرد.
|Son of Phraates III.
|57۵۴ BCپ.م<br>37 BC۳۷ پ.م
|۳۷ پ.م او تاج و تخت سلطنت را به پسرش فرهاد منتقل کرد.
|37 BC<br>Relinquished the throne to his son Phraates IV.
|-
|[[File:Coin of Phraates IV, Mithradatkirt mint.jpg|100px]]
|'''[[Phraatesفرهاد IVچهارم]]'''<br><small>𐭐𐭓𐭇𐭕 (''Frahāt'')</small>
|شاهنشاه، شاه بزرگ، شاه اشکانی
|<small>King of Kings, Great King, ''Arsaces''</small>
|پسر ارد دوم، او در طول حکومتش توسط [[تیرداد دوم|تیرداد]] برکنار شد اما بعدا دوباره به سلطنت رسید.
|Son of Orodes II. Briefly deposed by rival claimant [[Tiridates II of Parthia|Tiridates II]] in 32 BC.
|37۳۷ BCپ.م<br>2 BC۲ پ.م
|۲ پ.م به دست همسر و پسرش کشته شد.
|2 BC<br>Murdered by his wife Musa and their son Phraates V.
|-
|[[File:The portrait of Musa of Parthia on the reverse of a drachm, Ecbatana mint.jpg|100px]]
|'''[[Musa of Parthia|Musaموزا]]'''
|شهبانو
|<small>Queen of Queens</small>
|همسر فرهاد چهارم، او حکومت را به صورت مشترک با پسرش اداره می‌کرد.
|Wife of Phraates IV. Seized the throne from him together with their son Phraates V.
|2۲ BCپ.م<br>2 AD۲ م
|۲ میلادی، توسط اشراف کشته شد.
|2 AD<br>Overthrown and executed by the nobility.
|-
|[[File:Coin of Phraatakes (Phraates V), Seleucia mint (cropped).jpg|100px]]
|'''[[Phraatesفرهاد Vپنجم]]'''<br><small>𐭐𐭓𐭇𐭕 (''Frahāt'')</small>
|شاهنشاه، شاه بزرگ، شاه اشکانی
|<small>King of Kings, Great King, ''Arsaces''</small>
|پسر فرهاد چهارم، او حکومت را به صورت مشترک با مادرش اداره میکرد.
|Son of Phraates IV and Musa. Seized the throne from his father together with his mother.
|2۲ BCپ.م<br>2 AD۲ م
|۲ میلادی، توسط اشراف کشته شد.
|2 AD<br>Overthrown and executed by the nobility.
|-
|[[File:OrodesIIICoinHistoryofIran.jpg|100px]]
|'''[[Orodesارد III of Parthia|Orodes IIIسوم]]'''
|شاهنشاه، شاه بزرگ، شاه اشکانی
|<small>King of Kings, Great King, ''Arsaces''</small>
|یک شاهزاده اشکانی احتمالا پسر فرهاد چهارم
|Part of the Arsacid dynasty, but relation unknown. Raised to the throne by the nobility following the overthrow of his predecessors.
|۲ میلادی – ۶ میلادی
|2 AD–<br>6 AD
|۶ میلادی، توسط اشراف برکنار شد.
|6 AD <br>Overthrown and executed by the nobility.
|-
|[[File:Tetradrachm of Vonones I, Seleucia mint.jpg|100px]]
|'''[[Vononesونون Iیکم]]'''
|شاهنشاه، شاه بزرگ، شاه اشکانی
|<small>King of Kings, Great King, ''Arsaces''</small>
|پسر ارد سوم،
|Son of Phraates IV. Raised to the throne by the nobility following the overthrow of Orodes III.
|۶ میلادی – ۱۲ میلادی
|6 –<br>12
|۱۹ میلادی، به دلیل فرار از حبس کشته شد.
|19 <br>Killed attempting to escape imprisonment.
|-
|[[File:Tetradrachm of Artabanus II, Seleucia mint.jpg|100px]]
|'''[[Artabanusاردوان II of Parthiaسوم|Artabanusاردوان IIدوم]]'''<br><small>𐭍𐭐𐭕𐭓 (''Ardawān'')</small>
|شاهنشاه، شاه بزرگ، شاه اشکانی
|<small>King of Kings, Great King, ''Arsaces''</small>
|نوه دختری فرهاد چهارم.
|Son of a [[Dahae]] prince and a Arsacid princess who was a daughter of Phraates IV. Seized the throne from Vonones I. Briefly deposed by rival claimant [[Tiridates III of Parthia|Tiridates III]] in 35–36 AD.
|۱۰ میلادی – ۴۰ میلادی
|10 –<br>40
|۴۰ میلادی، به دلیل ناشناخته فوت شد.
|40 <br>Unknown causes.
|-
|[[File:Coin of Vardanes I (cropped, 2), Seleucia mint.jpg|100px]]
|'''[[Vardanesوردان Iیکم]]'''
|شاهنشاه، شاه بزرگ، شاه اشکانی
|<small>King of Kings, Great King, ''Arsaces''</small>
|پسر اردوان دوم، همزمان با او گودرز دوم ادعای سلطنت داشت.
|Son of Artabanus II. Against Gotarzes II.
|۴۰ میلادی – ۴۷ میلادی
|40 –<br>47
|۴۷ میلادی، توسط اشراف ترور شد.
|47 <br>Assassinated at the instigation of a party of Parthian nobles.
|-
|[[File:GotarzesII.jpg|100px]]
|'''[[Gotarzesگودرز II of Parthia|Gotarzes IIدوم]]'''<br><small>𐭂𐭅𐭕𐭓𐭆 (''Gōdarz'')</small>
|شاهنشاه، شاه بزرگ، شاه اشکانی
|<small>King of Kings, Great King, ''Arsaces''</small>
|پسر اردوان دوم، وی در زمان برادرش ادعای سلطنت داشت و با مرگ او تنها شاه اشکانی شد.
|Son of Artabanus II. Rival king against Vardanes I in 40–47.
|۴۰ میلادی – ۵۱ میلادی
|40 –<br>51
|۵۱ میلادی، به خاطر تندخویی به قتل رسید.
|51<br>Was murdered or died of ilness.
|-
|[[File:Coin of Meherdates, Parthian contender against Gotarzes II.jpg|100px]]
|-
|[[File:Coin of Vonones II, minted at Hamadan.jpg|100px]]
|'''[[Vononesونن IIدوم|ونون دوم]]'''
|شاهنشاه، شاه بزرگ، شاه اشکانی
|<small>King of Kings, Great King, ''Arsaces''</small>
|برادر اردوان دوم، او تنها چند ماه سلطنت کرد.
|Brother of Artabanus II. Ruled for only a few months.
|۵۱ میلادی
|51
|۵۱ میلادی، به دلیل ناشناخته فوت شد.
|51<br>Unknown causes.
|-
|[[File:Coin of Vologases I (cropped), Seleucia mint.jpg|100px]]
|'''[[Vologasesبلاش I of Parthia|Vologases Iیکم]]'''<br><small>𐭅𐭋𐭂𐭔 (''Walaγš'')</small>
|شاهنشاه، شاه بزرگ، شاه اشکانی
|<small>King of Kings, Great King, ''Arsaces''</small>
|پسر ونون دوم، در طول سلطنت وی آداب و رسوم ایرانی بیش از پیش احیا شد و فرهنگ هلنی از بین رفت.
|Son of Vonones II. His reign saw a marked revival of ancient Iranian customs and a strong reaction against Hellenism.
|۵۱ میلادی – ۷۸ میلادی
|51 –<br>78
|۷۸ میلادی، به دلیل ناشناخته فوت شد.
|78 <br>Unknown causes.
|-
|[[File:VardanesIICoinHistoryofIran.jpg|100px]]
|'''[[Vardanesوردان IIدوم]]'''
|شاهنشاه، شاه بزرگ، شاه اشکانی
|<small>King of Kings, Great King, ''Arsaces''</small>
|پسر بلاش یکم، وی بر علیه پدرش قیام کرد و فقط بر بخش کوچکی از سرزمین اشکانیان تسلط یافت
|Son of Vologases I. Usurper who only briefly controlled parts of the Parthian Empire.
|۵۵ میلادی – ۵۸ میلادی
|55 –<br>58
|نامشخص
|?? <br>Unknown causes.
|-
|[[File:Coin of Pacorus II (cropped), Seleucia mint.jpg|100px]]