تفاوت میان نسخه‌های «الگو:شجره‌نامه خاندان قاجار»

جز
بدون خلاصه ویرایش
جز
جز
{{chart | | | | | | | | | | | | | | | | GFA | | | | GF1 | | | | GF2 | | | | | | | | | | | | | | | GFA=[[آقامحمدخان قاجار|'''آقامحمدخان''']]<sup>'''۱</sup>&rlm;{{سخ}}نخستین پادشاه قاجار| GF1=[[حسینقلی‌خان جهانسوز|حسینقلی‌خان]] &rlm;{{سخ}} جهانسوز | GF2=صادق‌خان }}
{{chart | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |,|-|^|-|.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |}}
{{chart | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | G11 | | G12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | G12=[[فتحعلی‌شاه قاجار|'''فتحعلی‌شاه''']]<sup>'''۲</sup>&rlm;{{سخ}}دومین پادشاه قاجار|G11=حسینقلی‌خان}}
{{chart | | | | | | | | | | |,|-|-|-|-|-|v|-|-|-|-|-|-|-|+|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|.| | |}}
{{chart | | | | | | | | | | UN1 | | | | AU1 | | | | | | UN2 | | UN5 | | UN3 | | UN4 | | | | | | | | | | UN1=[[محمدعلی دولتشاه|محمدعلی میرزا]]&rlm;{{سخ}}دولتشاه| AU1=[[عباس میرزا]]&rlm;{{سخ}}ولیعهد و نایب‌السلطنه| UN2=[[حسین‌علی‌میرزا فرمانفرما|حسین‌علی‌میرزا]]&rlm;{{سخ}}فرمانفرما| UN5=[[حسنعلی میرزا]]&rlm;{{سخ}}شجاع‌السلطنه| UN3=[[علی میرزا ظل‌السلطان|علی میرزا]]&rlm;{{سخ}}ظل‌السلطان| UN4=[[سیف‌الدوله|سلطان محمدمیرزا]]&rlm;{{سخ}}سیف‌الدوله| UN6=[[محمدولی میرزا]] }}
{{chart | | | | | | | | CO1 | | CO2 | | |!| | | CO7 | | CO6 | | CO5 | | | | | | | | | | | | | | | | | CO1=محمدحسین میرزا&rlm;{{سخ}}حشمت‌الدوله| CO2=[[امام‌قلی عمادالدوله]]| CO3= تیمور میرزا&rlm;{{سخ}}حسام‌الدوله| CO4=نصرالله میرزا| CO5=نجفقلی میرزا&rlm;{{سخ}}والی| CO6=امام‌قلی میرزا| CO7=رضاقلی میرزا&rlm;{{سخ}}نایب‌الایاله}}
{{chart | | | | |,|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|+|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|.| | | | | | | | | | | | | | | | | |}}
{{chart | | | | AM1 | | AM2 | | AM3 | | AM4 | | AM5 | | AM6 | | AM7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | AM1=[[محمدشاه|'''محمدشاه''']]<sup>'''۳</sup>&rlm;{{سخ}}سومین پادشاه قاجار| AM2=[[بهمن میرزا]] | AM3=[[مرادمیرزا حسام‌السلطنه|مراد میرزا]]&rlm;{{سخ}}حسام‌السلطنه| AM4=[[حمزه میرزا حشمت‌الدوله|حمزه میرزا]]&rlm;{{سخ}}حشمت‌الدوله| AM5= [[اردشیر میرزا]] | AM6= [[فرهاد میرزا معتمدالدوله|فرهاد میرزا]]&rlm;{{سخ}}معتمدالدوله| AM7= [[خانلر میرزا]]&rlm;{{سخ}}احتشام‌الدوله}}
{{chart | | | | |)|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |}}
{{chart | | | | MO1 | | MO2 | | MO3 | | MO4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MO1=[[ناصرالدین‌شاه قاجار|'''ناصرالدین‌شاه''']]<sup>'''۴</sup>&rlm;{{سخ}}چهارمین پادشاه قاجار| MO2=[[عباس میرزا ملک‌آرا]]| MO3=[[عبدالصمد میرزا عزالدوله|عبدالصمد میرزا]]&rlm;{{سخ}}عزالدوله| MO4=[[محمدتقی میرزا]]&rlm;{{سخ}}رکن‌الدوله}}
{{chart | | | | |)|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|.| | | | | | | | | |}}
{{chart | | | | NA1 | | NA2 | | NA3 | | NA4 | | NA5 | | NA6 | | NA7 | | NA8 | | NA9 | | | | | | | | | | NA1=[[معین‌الدین میرزا]]| NA2=[[محمدکاظم خان]] | NA3=[[مسعود میرزا ظل‌السلطان|مسعود میرزا]]&rlm;{{سخ}}ظل‌السلطان| NA4=[[مظفرالدین‌شاه قاجار|'''مظفرالدین میرزاشاه''']]<sup>'''۵</sup>&rlm;{{سخ}}پنجمین پادشاه قاجار| NA5= [[کامران میرزا]]&rlm;{{سخ}}نایب‌السلطنه| NA6= [[نصرت‌الدین میرزا]]&rlm;{{سخ}}سالارالسلطنه| NA7= [[محمدرضا میرزا رکن‌السلطنه|محمدرضا میرزا]]&rlm;{{سخ}}رکن‌السلطنه| NA8=حسینعلی میرزا&rlm;{{سخ}}یمین‌السلطنه| NA9=[[احمد میرزا عضدالسلطنه|احمد میرزا]]&rlm;{{سخ}}عضدالسلطنه}}
{{chart | | | | | | | | | | | | |,|-|-|-|+|-|-|-|.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |}}
{{chart | | | | | | | | | | | | MZ1 | | MZ2 | | MZ3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MZ1=[[محمدعلی‌شاه|'''محمدعلی‌شاه''']]<sup>'''۶</sup>&rlm;{{سخ}}ششمین پادشاه قاجار| MZ2=[[ملک منصور میرزا شعاع‌السلطنه|ملک منصور میرزا]]&rlm;{{سخ}}شعاع‌السلطنه| MZ3=[[ابوالفضل میرزا عضدالسلطان|ابوالفضل میرزا]]&rlm;{{سخ}}عضدالسلطان}}
{{chart | | | | | | | | | | | | |)|-|-|-|v|-|-|-|.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |}}
{{chart | | | | | | | | | | | | MZ1 | | MZ2 | | MZ3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MZ1=[[حسینعلی میرزا اعتضادالسلطنه|حسینعلی میرزا]]&rlm;{{سخ}}اعتضادالسلطنه| MZ2=[[احمدشاه قاجار|'''احمدشاه''']]<sup>'''۷</sup>&rlm;{{سخ}}هفتمین و واپسین پادشاه قاجار| MZ3=[[محمدحسن میرزا]]&rlm;{{سخ}}ولیعهد احمدشاه}}
{{chart | | | | | | | | | | | | | | | | |!| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |}}
{{chart | | | | | | | | | | | | | | | | AH1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AH1=[[فریدون میرزا قاجار|فریدون میرزا]]&rlm;{{سخ}}تنها فرزند پسر احمدشاه}}