تفاوت میان نسخه‌های «بحث:کدهای مراکز آموزش نظام وظیفه»

Hamidsad صفحهٔ بحث:کدهای مراکز آموزش نظام وظیفه را به بحث:مراکز آموزش و یگان نظام وظیفه منتقل کرد: بسیاری از مراکز ذکر شده از حالت آموزش خارج شده صرفا یگان می باشند.
(Hamidsad صفحهٔ بحث:کدهای مراکز آموزش نظام وظیفه را به بحث:مراکز آموزش و یگان نظام وظیفه منتقل کرد: بسیاری از مراکز ذکر شده از حالت آموزش خارج شده صرفا یگان می باشند.)
برچسب: تغییر مسیر جدید
 
(بدون تفاوت)