تفاوت میان نسخه‌های «نشانگان قفل‌شدگی»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
دو قسمت [[نیمکره‌های مخ]] و [[دستگاه فعال کننده مشبک|دستگاه فعال‌کننده مشبک]]<ref>Reticular activating system</ref> در حفظ هوشیاری نقش دارند.<ref name=autogenerated1 /> قسمت بیشتری از دستگاه فعال‌کننده مشبک در [[ساقه مغز]] قرار دارد. اگر این دستگاه صدمه ببیند، براساس آسیب ایجاد شده منجربه درجاتی از اختلال هوشیاری می‌گردد.
 
در نشانگان قفل شدگی به علت ایجاد ضایعه در ناحیه قاعده [[پل مغزی]] که پایین‌تر از دستگاه فعال‌کننده مشبک ساقه مغزی است، باعث قطع راه‌های حرکتی نزولی می‌گردند؛ بنابراین، راه‌های [[راه قشری نخاعی|قشری نخاعی]] و [[راه قشری پیازی|قشری پیازی]] آسیب می‌بینند.<ref name=autogenerated2 /> چنین صدماتی با حفظ بیداریآگاهی و هوشیاری همراه است، ولی باعث بی حرکتی در اندام‌ها می‌شوند.
 
مواردی که ممکن است باعث سندرم قفل شدگی گردند:
* [[ضربه مغزی|ضربات مغزی]]
* [[سکته مغزی]] به علت ایسکمی (کم خونی بافت مغز) یا خون‌ریزی پل مغز (آسیب هموراژیک مغزی)
* [[آنسفالیت|انسفالیت]]
* [[میلینولیز مرکزی پل مغزی]]