تفاوت میان نسخه‌های «اسدخان بختیاروند»

بدون خلاصه ویرایش
{{بهبود منبع}}
«اسدخان بهداروند» معروف به «شاه اسد بهداروند» ایلخان [[بختیاری]] از سرداران [[بهداروند]] یا [[بختیاروند]]، طایفه‌ای از شاخه هفت لنگ بختیاری بوده است.او‌به واسطه ی کشتن شیرها در دشت شیمبار بختیاری به اسدخان شیرکش مشهور گردیده بود.مردی به غایت مردانه که در دلاوری و شجاعت یگانه ی زمان خود بود.او‌ با دو وصلت در میان بختیاری ها قدرت خود را افزون نمود. اول اینکه دختر ٫٫طهماسبطهماسب خان راکی٫٫راکی را به همسری برگزید و دوم دختر خود را به ازدواج دلیرمردی شجاع و‌نستوه و‌بی باک به نام ٫٫نامدارخاننامدارخان منجزی بختیاروند٫٫بختیاروند در آورده بود.
او‌ مدام با قجرها سر ستیز داشته و در کوهستان های بختیاری حکومتی خودمختار را بنیان نهاد.