تفاوت میان نسخه‌های «فهرست پادشاهان آشور»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
| [[آشوراوبالیت یکم]] || [[۱۳۶۵ (پیش از میلاد)|۱۳۶۵]] - [[۱۳۳۰ (پیش از میلاد)]] یا{{-}} [[۱۳۵۳ (پیش از میلاد)|۱۳۵۳]] - [[۱۳۱۸ (پیش از میلاد)]]
|-
| [[انلیل-نراری]] || ١٣٣٠ - ١٣٠٢ (پیش از میلاد) یا ١٣١٨ - ١٢٩٠ (پیش از میلاد)
|-
| [[آداد نراری یکم]] || [[۱۴۰۰١٢٩٠ (پیش از میلاد)|۱۴۰۰]] - ١٢۶٣ (پیش از میلاد)
|-
| [[شلمنسر یکم]] || [[۱۲۶۳ (پیش از میلاد)|۱۲۶۳]] - [[۱۲۳۳ (پیش از میلاد)]]
|-
| [[توکولتی‌نینورتای یکم]] || [[١٢۴۴ (پیش از میلاد) |١٢۴۴]] - [[١٢٠٨ (پیش از میلاد)]]
|-
| [[تیگلت‌پیلسر یکم]] ||١١١۴ - ١٠٧۶ (‍‍‌‍‍‍پیش از میلاد)