تفاوت میان نسخه‌های «فهرست پادشاهان آشور»

←‏دوره آغازین تاریخ آشور: اضافه نمودن شاهان آشور دوره آغازین (پیش از دروه کهن)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(←‏دوره آغازین تاریخ آشور: اضافه نمودن شاهان آشور دوره آغازین (پیش از دروه کهن))
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
| تودیا || حدود ٢۵٠٠ (پیش از میلاد)
|-
| یَنکی || ؟نامشخص
|-
|شَلَمو || ؟نامشخص
|-
| هَرهَرو || ؟نامشخص
|-
| ایم-سو || ؟نامشخص
|-
| هَرسو || ؟نامشخص
|-
| دیدَنو || ؟نامشخص
|-
| زو-اَبو || ؟نامشخص
|-
| نو-اَبو || ؟نامشخص
|-
| اَبَزو || ؟نامشخص
|-
|بِلو || ؟ نامشخص
|-
| اَزَرَه || ؟نامشخص
|-
| اوشپی-یَه || حدود ٢٠٢٠ (پیش از میلاد)
|-
|یَک-مِسی || پسر ایلو-مِر || نامشخص
|| یَک-مِنی || پسر یَک-مِسی | نامشخص
|-
|| یَزیَک-کور-اِل،مِنی || پسر یَک-مِنیمِسی || نامشخص
|-
|| یَکیَز-مِنیکور-اِل || پسر یَک-مِسیمِنی || نامشخص
|-
| ایلا-کَبکَبَه || پسر یَز-کور-اِل || نامشخص
| ایلو-شوما || ١٩۴۵ - ١٩٠۶ (پیش از میلاد)
|}
 
{{'''[[ایلو-شوما}}]] ''' '''نخستین شاه آشور''' است که درباره او چیزهایی می دانیم، و واپسین شاه دوره آغازین تاریخ آشور می باشد. او به سرزمين هاي سومریان يورش برد و خود او مدعی است که برای اور و نيپّور که دست کم در ظاهر فرمانگزار گونگونوم شاه لارسا (١٩٣٢ - ١٩٠۵ پیش از میلاد) بودند آزادی به ارمغان آورده است. دست آورد ايلو-شوما هر چه بوده، اين اندازه پيداست که نتيجه ديرپايی نداشته است.
 
با درگذشت ایلو-شوما ، دوره آغازین تاریخ آشور به سر می رسد، و دوره پادشاهی کهن، آغاز می گردد.