تفاوت میان نسخه‌های «فرهنگ ناظم‌الاطبا»

جز
 
==منابع و مأخذ کتاب==
در تالیف این فرهنگ همه کتابهای معتبر لغت [[عربی]] مانند [[قاموس]] ، [[شرح قاموس]] ، [[صحاح اللغة]] ، [[مجمع البحرین]] و [[منتهی الأرب]] در نظر گرفته شدهشده، و نیز تمام کتابهای لغت [[فارسی]] مانند [[برهان جامع]] ، [[برهان قاطع]] ، [[فرهنگ انجمن آرای ناصری]] و [[فرهنگ رشیدی]] و [[فرهنگ سروری]] دیده شده و محتوای آنها مورد استفاده قرار گرفته است. گذشته از اینهاهمچنین در این فرهنگ از چند فرهنگ بزرگ فارسی به انگلیسی که [[مستشرق]]ین نوشته اندنوشته‌اند نیز بهره کامل گرفته شده است. از آن جمله می توان به فرهنگ هایفرهنگ‌های فارسی به انگلیسی [[ریچاردسن]] ، [[وولاستن]] ، [[جانسون]] و [[اشتاینگاس]] اشاره کرد.
 
در تالیف این فرهنگ همه کتابهای معتبر لغت [[عربی]] مانند [[قاموس]] ، [[شرح قاموس]] ، [[صحاح اللغة]] ، [[مجمع البحرین]] و [[منتهی الأرب]] در نظر گرفته شده و نیز تمام کتابهای لغت [[فارسی]] مانند [[برهان جامع]] ، [[برهان قاطع]] ، [[فرهنگ انجمن آرای ناصری]] و [[فرهنگ رشیدی]] و [[فرهنگ سروری]] دیده شده و محتوای آنها مورد استفاده قرار گرفته است. گذشته از اینها در این فرهنگ از چند فرهنگ بزرگ فارسی به انگلیسی که [[مستشرق]]ین نوشته اند نیز بهره کامل گرفته شده است. از آن جمله می توان به فرهنگ های فارسی به انگلیسی [[ریچاردسن]] ، [[وولاستن]] ، [[جانسون]] و [[اشتاینگاس]] اشاره کرد.
بدین ترتیب این فرهنگ نه تنها تمامی جویندگان این گونه مطالب را از همه کتابها و فرهنگهای فوق الذکر بی نیاز می کند، بلکه بسیاری از مفردات و ترکیبات و اصطلاحات زبان فارسی را که تا پیش از تالیف این کتاب در هیچ منبع دیگری نیامده است را، در دسترس خوانندگان قرار می دهد.
 
==منابع==