تفاوت میان نسخه‌های «بحث کاربر:Scholar.me»

(نی نا)
اگر فضای مسئله را در دو بعد روی محور افقی درنظر بگیریم در اینصورت اگر ماشین حدس بزند در حوالی نقطه ای مثل صفر خطایی وجود دارد بازه [-0.5,0.5] را بعنوان بازه ناامن گزارش می کند. البته این کار خوبی است اگر از دید کشف خظا به آن بنگرید.
 
در ارتباط با کاربرهای مشکوک هم احتمالا همینطور بوده است. اگر فرض کنیم در ابزار استفاده شده هر کاربر یک نقطه از فضای پیوسته Rn باشد در اینصورت ماشین تشخیص داده نقطه مربوط به بردار متناظر با Baratiiman وضعیت نا متوازنی را نشان می دهد. بنابراین نقاط اطراف این نقطه نیز ممکن است دچار خطا باشند. و ظاهرا بازه اطمینان کمی بزرگ یا بایاس در نظر گرفته شده بطوریکه نقطه متناظر با بردار Scholar.me را هم به اشتباه در بر گرفته است.
 
===راه حل چیست؟===
در این موارد بهترین راه حل نظارت انسانی است. یعنی شواهدی بر اساس قضاوت یک فرد ارائه شود که اثبات/رد این مدعی باشد. که از قضا آن هم موجود است. در صفحه [[بحث_کاربر:Ladsgroup]] کاربر {{پ|Hoseina051311}} اعلام کرده است که متوجه زاپاس بازی Baratiiman شده است و اتفاقا [https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%A7:%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1/Imanauditore2 شکایت] هم کرده است.