تفاوت میان نسخه‌های «خانواده سلطنتی بریتانیا»

{{Chart| |,|-|^|-|-|-|-|-|.| | | | | | | |,|-|^|-|.| | |}}
{{Chart|boxstyle=border: 1.5px solid green;|WC|y|CM| |HW|~|MM| |BY| |EY| | |WC= [[شاهزاده ویلیام، دوک کمبریج]]|CM= [[کاترین، دوشس کمبریج]]|HW= [[شاهزاده هری، دوک ساسکس]]|MM=[[مگان، دوشس ساسکس]]|BY= [[شاهدخت بئاتریس یورک]]|EY= [[شاهدخت یوژنی یورک]]}}
{{Chart| |,|-|^|-|.v| -| -| -| .| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |}}
{{Chart|boxstyle=border: 1.5px solid green;|GC| |CC| | | LC| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |GC= [[شاهزاده جرج کمبریج]]|CC= [[شاهدخت شارلوت کمبریج]]|LC= [[شاهزاده لویی کمبریج]]}}
{{chart/end}}
{{Chart bottom}}