تفاوت میان نسخه‌های «برات زنجانی»

== منابع ==
* [http://www.kiau.ac.ir/persian/adabiat/drzanjani.htm بیوگرافی برات زنجانی|وب‌سایت دانشگاه آزاد اسلامی (واحد کرج)]
* [http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearchbibliographicSimpleSearchProcess.do;jsessionid?simpleSearch.value=%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C&bibliographicLimitQueryBuilder.biblioDocType=&command=I&simpleSearch.tokenized=true&classType=0&pageStatus=0&bibliographicLimitQueryBuilder.useDateRange=null&bibliographicLimitQueryBuilder.year=&documentType=ABF0B56930F97E4F5E9178F1C688263D فهرست آثار برات زنجانی|وب‌سایت سازمان اسناد و کتابخانۀکتابخانهٔ ملّی جمهوری اسلامی ایران]
* [http://rasekhoon.net/mashahir/show/595768/%20زنجانی،%20برات/ برات زنجانی|وب‌سایت راسخون]
* [http://www.ketab.org.ir/BookList.aspx?Type=Authorid&Code=41777 فهرست کتاب‌های برات زنجانی|سایت خانۀ کتاب]