تفاوت میان نسخه‌های «محمدعلی فروغی»

بر پایهٔ کتاب [[فراموش‌خانه و فراماسونری در ایران]]، نوشتهٔ [[اسماعیل رائین]]، پدر فروغی از متأثران [[میرزا ملکم خان]] از پیشکسوتان ترویج فرهنگ غرب و فراماسونری در ایران بود و فروغی هم فراماسون شد.<ref>رائین، اسماعیل؛ فراموشخانه و فراماسونری در ایران، تهران، امیرکبیر، ۱۳۵۷، جلد اول، ص ۴۰ و ۲۵۳</ref> بر پایهٔ گفتهٔ رائین، وی در ۱۲۸۶ شمسی در ۳۲ سالگی از بنیان‌گذاران [[لژ بیداری]] ایران بود و به مقام استاد اعظم با عنوان خاص چراغ‌دار نائل شد.<ref>رائین، اسماعیل؛ پیشین، جلد اول، ص ۴۰، ۲۵۳، ۶۴۲، ۶۸۲ و جلد دوم، ص ۱۹۹ و ۱۱۲ و عاقلی، باقر؛ شرح حال رجال سیاسی و نظامی معاصر ایران، تهران، نشر گفتار و نشر علم، ۱۳۸۰ جلد دوم ص ۱۱۲۰.</ref>
 
مؤلف ''[[تاریخ بیست ساله ایران|تاریخ بیست‌سالهٔ ایران]]'' در معرفی فروغی می‌نویسد: «یکی از [[مهره‌های شطرنج]] سیاسی ایران دردوران مشروطیت و انقراض [[سلسله قاجار|سلسلهٔ قاجار]] و روی کار آوردن [[رضاشاه|رضاخان پهلوی]]، [[میرزا محمدعلی]] خان فروغی (ذکاءالملکذُکاءُالمُلک) بوده‌است. او یکی از فراماسون‌های باهوش و تحصیلکرده و دانشمند و صاحب تألیفات در ادبیات و [[حکمت و فلسفه]] می‌باشد».<ref>حسین مکی و تاریخ بیست ساله ایران، ج۴، نشرناشر صص۲۰–۲۱.</ref>
 
== ورود به سیاست ==