تفاوت میان نسخه‌های «باشگاه فوتبال استقلال تهران در فصل ۱۳۵۸»

برای مشاهده نوشتار اصلی جام اسپندی به این مقاله [[جام شهید اسپندی]] رجوع کنید
==== مرحله اول ====
{{Footballbox collapsible
|stack = yes
|round = ۱
|date = ۲۸ فروردین ۱۳۵۸
|team1 = [[باشگاه فوتبال استقلال تهران|استقلال تهران]]
|score = ۱ – ۱
|report =
|team2 = [[باشگاه فوتبال بانک ملی تهران|بانک ملی تهران]]
|goals1 = [[مصطفی مسلمی|مسلمی]] {{گل|۶۷}}
|goals2 = [[فرامرز امیدوار|امیدوار]] {{گل|۱۰}}
|stadium = [[ورزشگاه شهید شیرودی|امجدیه تهران]]
|location = [[تهران]]
|referee = [[هروس باغومیان]]
|result = D
|note}}
{{Footballbox collapsible
|stack = yes
|round = ۲
|date = ۳۱ فروردین ۱۳۵۸
|team1 = [[باشگاه فوتبال استقلال تهران|استقلال تهران]]
|score = ۴ – ۰
|report =
|team2 = [[باشگاه فوتبال بوتان|بوتان تهران]]
|goals1 = [[سعید مراغه چیان|مراغه‌چیان]] {{گل|۲}}{{سخ}}[[هادی نراقی|نراقی]] {{گل|۱۲}}{{سخ}}[[پرویز مظلومی|مظلومی]] {{گل|۱۴||۲۴}}
|goals2 =
|stadium = [[ورزشگاه شهید شیرودی|امجدیه تهران]]
|location = [[تهران]]
|referee = [[رشید حسن‌زاده]]
|result = W
|note}}
{{Footballbox collapsible
|stack = yes
|round = ۳
|date = ۴ اردیبهشت ۱۳۵۸
|team1 = [[باشگاه فوتبال استقلال تهران|استقلال تهران]]
|score = ۴ – ۱
|report =
|team2 = [[باشگاه فوتبال پولاد تهران|پولاد تهران]]
|goals1 = [[هادی نراقی|نراقی]] {{گل|۶}}{{سخ}}[[پرویز مظلومی|مظلومی]] {{گل|۳۰}}{{سخ}}[[حمید لواسانی|لواسانی]] {{گل|۶۵||۹۰}}
|goals2 =
|stadium = [[ورزشگاه شهید شیرودی|امجدیه تهران]]
|location = [[تهران]]
|referee = [[پرویز سیار]]
|result = W
|note}}
{{Footballbox collapsible
|stack = yes
|round = ۴
|date = ۱۴ اردیبهشت ۱۳۵۸
|team1 = [[باشگاه فوتبال استقلال تهران|استقلال تهران]]
|score = ۰ – ۰
|report =
|team2 = [[باشگاه فوتبال نیرومند تهران|نیرومند تهران]]
|goals1 =
|goals2 =
|stadium = [[ورزشگاه شهید شیرودی|امجدیه تهران]]
|location = [[تهران]]
|referee =
|result = D
|note}}
{{Footballbox collapsible
|stack = yes
|round = ۵
|date = ۲۰ اردیبهشت ۱۳۵۸
|team1 = [[باشگاه فوتبال استقلال تهران|استقلال تهران]]
|score = ۶ – ۰
|report =
|team2 = [[باشگاه فوتبال پیروز تهران|پیروز]]
|goals1 = [[پرویز مظلومی|مظلومی]] {{گل|۲۱||۷۰}}{{سخ}}[[شاهرخ مطیعی|مطیعی]] {{گل|۳۹}}{{سخ}}[[مانیس میناسیان|میناسیان]] {{گل|۵۴}}{{سخ}}[[حمید لواسانی|لواسانی]] {{گل|۷۵}}{{سخ}}[[سعید مراغه‌چیان|مراغه‌چیان]] {{گل|۸۰}}
|goals2 =
|stadium = [[ورزشگاه شهید شیرودی|امجدیه تهران]]
|location = [[تهران]]
|referee = [[حمید خوشخوان]]
|result = W
||note=به دلیل آبی بودن پیراهن تیم پیروز، استقلال در این بازی با پیراهن قرمز به میدان رفت}}
{| class="wikitable" style="text-align:center"
!نام تیم
|}
 
{{Footballbox collapsible
|stack = yes
|round = ۱
|date = ۲۸ فروردین ۱۳۵۸
|team1 = [[باشگاه فوتبال استقلال تهران|استقلال تهران]]
|score = ۱ – ۱
|report =
|team2 = [[باشگاه فوتبال بانک ملی تهران|بانک ملی تهران]]
|goals1 = [[مصطفی مسلمی|مسلمی]] {{گل|۶۷}}
|goals2 = [[فرامرز امیدوار|امیدوار]] {{گل|۱۰}}
|stadium = [[ورزشگاه شهید شیرودی|امجدیه تهران]]
|location = [[تهران]]
|referee = [[هروس باغومیان]]
|result = D
|note}}
{{Footballbox collapsible
|stack = yes
|round = ۲
|date = ۳۱ فروردین ۱۳۵۸
|team1 = [[باشگاه فوتبال استقلال تهران|استقلال تهران]]
|score = ۴ – ۰
|report =
|team2 = [[باشگاه فوتبال بوتان|بوتان تهران]]
|goals1 = [[سعید مراغه چیان|مراغه‌چیان]] {{گل|۲}}{{سخ}}[[هادی نراقی|نراقی]] {{گل|۱۲}}{{سخ}}[[پرویز مظلومی|مظلومی]] {{گل|۱۴||۲۴}}
|goals2 =
|stadium = [[ورزشگاه شهید شیرودی|امجدیه تهران]]
|location = [[تهران]]
|referee = [[رشید حسن‌زاده]]
|result = W
|note}}
{{Footballbox collapsible
|stack = yes
|round = ۳
|date = ۴ اردیبهشت ۱۳۵۸
|team1 = [[باشگاه فوتبال استقلال تهران|استقلال تهران]]
|score = ۴ – ۱
|report =
|team2 = [[باشگاه فوتبال پولاد تهران|پولاد تهران]]
|goals1 = [[هادی نراقی|نراقی]] {{گل|۶}}{{سخ}}[[پرویز مظلومی|مظلومی]] {{گل|۳۰}}{{سخ}}[[حمید لواسانی|لواسانی]] {{گل|۶۵||۹۰}}
|goals2 =
|stadium = [[ورزشگاه شهید شیرودی|امجدیه تهران]]
|location = [[تهران]]
|referee = [[پرویز سیار]]
|result = W
|note}}
{{Footballbox collapsible
|stack = yes
|round = ۴
|date = ۱۴ اردیبهشت ۱۳۵۸
|team1 = [[باشگاه فوتبال استقلال تهران|استقلال تهران]]
|score = ۰ – ۰
|report =
|team2 = [[باشگاه فوتبال نیرومند تهران|نیرومند تهران]]
|goals1 =
|goals2 =
|stadium = [[ورزشگاه شهید شیرودی|امجدیه تهران]]
|location = [[تهران]]
|referee =
|result = D
|note}}
{{Footballbox collapsible
|stack = yes
|round = ۵
|date = ۲۰ اردیبهشت ۱۳۵۸
|team1 = [[باشگاه فوتبال استقلال تهران|استقلال تهران]]
|score = ۶ – ۰
|report =
|team2 = [[باشگاه فوتبال پیروز تهران|پیروز]]
|goals1 = [[پرویز مظلومی|مظلومی]] {{گل|۲۱||۷۰}}{{سخ}}[[شاهرخ مطیعی|مطیعی]] {{گل|۳۹}}{{سخ}}[[مانیس میناسیان|میناسیان]] {{گل|۵۴}}{{سخ}}[[حمید لواسانی|لواسانی]] {{گل|۷۵}}{{سخ}}[[سعید مراغه‌چیان|مراغه‌چیان]] {{گل|۸۰}}
|goals2 =
|stadium = [[ورزشگاه شهید شیرودی|امجدیه تهران]]
|location = [[تهران]]
|referee = [[حمید خوشخوان]]
|result = W
||note=به دلیل آبی بودن پیراهن تیم پیروز، استقلال در این بازی با پیراهن قرمز به میدان رفت}}
 
==== مرحله دوم ====