ماهیچه سینه‌ای بزرگ: تفاوت میان نسخه‌ها

ابرابزار
(ابرابزار)
DorlandsSuf = ۱۲۵۵۰۱۲۹ |
}}
'''ماهیچه سینه‌ای بزرگ''' یا {{به انگلیسی|Pectoralis major}} عضله‌ایماهیچه‌ای است بادبزنی شکلبادبزنی‌شکل و بزرگ که از دنده‌های حقیقی قفسه سینه، [[جناغ سینه]] و [[ترقوه]] مبدأ گرفته و به لبه خارجی ناودان بازویی [[استخوان بازو]] متصل می‌گردد و قابل لمس است. سر ثابتانقباض این عضله درموجب بخشنزدیک ترقوهشدن ایبازو ازبه دوسومتنه، سطحخم داخلیشدن وبه قدامی ترقوهجلو و درچرخش بخشداخلی جناغی از لبه سطح قدامی جناغ سینه و غضروف شش دنده اول شروعبازو می‌شود و سر متحرک هر دو بخش به سطح خارجی بازو (فاصله پنج سانتی بازو) می‌چسبد.
 
سر ثابت این [[ماهیچه]] در بخش ترقوه‌ای از دوسوم سطح داخلی و قدامی ترقوه و در بخش جناغی از لبه سطح قدامی [[جناغ]] سینه و غضروف شش دنده اول شروع می‌شود و سر متحرک هر دو بخش به سطح خارجی بازو (فاصله پنج سانتی بازو) می‌چسبد.
 
== توصیف ==
ماهیچه سینه‌ای بزرگ بزرگ‌ترین و سطحی‌ترین عضلهماهیچه جدار قدامی است. پهن و سه‌گوش، بادبزنی شکلبادبزنی‌شکل و ضخیم است. کنارهٔ تحتانی انآن چین زیربغلی (اگزیلاری) قدامیقُدامی را ایجاد می‌کند که مشخص کنندهٔمشخص‌کنندهٔ کنارهٔ قدامی تحتانی اگزیلازیربغل است. عضله دو مبدأ اصلی دارد. کلاویکولار و استرنوکوستال.
:سر کلاویکولار از نیمهٔ داخلی سطح قدامی کلاویکولا.
:سراسترنوکوستال از نیمهٔ عرضی سطح قدامی استرنوم (تا ششمین یا هفتمین غضروف) و از غضروف‌های تمام دنده‌های حقیقی و نیام عضله مایل شکمی. اغلب فیبرهای این سر به طرف پایین و داخل ادامه مسیر می دهند تا به جدار قدامی شکم وصل شدهو بخش شکمی عضله را تشکیل می‌دهند.
 
ماهیچه سینه‌ای بزرگ دو خاستگاه اصلی دارد. ترقوه‌ای (کلاویکولار) و جناغی‌دنده‌ای (استرنوکوستال).
الیافی که از مبدأ کلاویکولار می آیند معمولاً توسط یک شکاف از الیاف مبدا استرنوکوستال مجزا هستند. ماهیچه توسط یک وتر به پهنای پنج سانتی‌متر به لبهٔ خارجی ناودان اینتر توبر کولار استخوان بازو می‌چسبد. این وتر، شامل یک ورقه قدامی و یک ورقه خلفی است. ورقه قدامی ضخیم‌تر از ورقه خلفی است. الیاف کلاویکولار در ورقه قدامی شرکت می‌کنند و ممکن است تا اتصالات دلتوئید ادامه یابد.
:سر کلاویکولارترقوه‌ای از نیمهٔ داخلی سطح قدامی کلاویکولا[[ترقوه]].
:سراسترنوکوستالسر جناغی‌دنده‌ای از نیمهٔ عرضی سطح قدامی استرنوم[[جناغ]] (تا ششمین یا هفتمین غضروف) و از غضروف‌های تمام دنده‌های حقیقی و نیام عضلهماهیچه مایل شکمی. اغلب فیبرهایرشته‌های این سر به طرف پایین و داخل ادامه مسیر می دهندمی‌دهند تا به جدار قدامی شکم وصل شدهوشده و بخش شکمی عضلهماهیچه را تشکیل می‌دهند.
 
الیافیرشته‌هایی که از مبدأ کلاویکولارترقوه‌ای می آیندمی‌آیند معمولاً توسط یک شکاف از الیاف مبدامبدأ استرنوکوستالجناغی‌دنده‌ای مجزا هستند. ماهیچه توسط یک وتر[[زردپی]] به پهنای پنج سانتی‌متر به لبهٔ خارجی [[ناودان اینترمیان‌تکمه‌ای]] توبر کولار(اینترتوبرکولار) استخوان بازو می‌چسبد. این وتر،زردپی، شامل یک ورقه قدامی و یک ورقه خلفی است. ورقه قدامی ضخیم‌تر از ورقه خلفی است. الیافرشته‌های کلاویکولارترقوه‌ای در ورقه قدامی شرکت می‌کنند و ممکن است تا اتصالات دالی (دلتوئید) ادامه یابدیابند.
الیاف ورقه خلفی به استخوان بازو، بالاتر از ورقه قدامی امتداد می‌یابد و یک استطاله از خود خارج می‌کند که پس از پوشاندن ناودان اینتر توبرکولار (ناودان دو سری) با کپسول مفصل شانه مخلوط می‌شود.قسمت ابدومینال عضله پکتورالیس ماژور در زیر قسمت است استرنوکوستال ان برای تشکیل U شکلی با ان در انتهای خود پیچ میخورد. پایین‌ترین فیبرهای ابدومینال نسبت به فیبرهای استرنو کوستال عمقی ترند.
 
الیافرشته‌های ورقه خلفی به استخوان بازو، بالاتر از ورقه قدامی امتداد می‌یابد و یک استطاله از خود خارج می‌کند که پس از پوشاندن ناودان اینتر توبرکولارمیان‌تکمه‌ای (ناودان دو سریدوسَری) با کپسول مفصل شانه مخلوط می‌شود. قسمت ابدومینالشکمی عضلهماهیچه پکتورالیسسینه‌ای ماژوربزرگ در زیر این قسمت است. استرنوکوستالبخش انجناغی‌دنده‌ای آن برای تشکیل U شکلی با انآن در انتهای خود پیچ میخوردمی‌خورد. پایین‌ترین فیبرهایرشته‌های ابدومینالشکمی نسبت به فیبرهای استرنوجناغی‌دنده‌ای کوستال عمقی ترندعمقی‌ترند.
فیبرهای میانی تشکیل قاعده U شکل را در چین اگزیلاری قدامی می‌دهند قسمت کلاویکولار به سمت تحتانی خارجی رفته و به لایهٔ قدامی تاندون U شکل پیوسته و هر چه بیشتر به سمت تحتانی میرود. قسمت کلاویکولاربر فیبرهای ابدومینال و استرنو کوستال تحتانی عمود بوده و بنا براین، این قسمت‌ها دارای اعمال متفاوتی هستند. کنار فوقانی عضله پکتورالیس ماژور از عضله دلتوئید توسط حفرهٔ اینفرا کلاویکولار که ان را ناودان دلتو پکتورال هم می‌نامند، مجزا میشود. از درون حفرهٔ اینفرا کلاویکولار، ورید سفالیک و شاخه دلتوئید از شاخه‌های شریان توراکو اکرومیال عبور می‌کند.
 
فیبرهایرشته‌های میانی تشکیل قاعده U شکل را در چین زیربغلی (اگزیلاری) قدامی می‌دهند. قسمت کلاویکولارترقوه‌ای به سمت تحتانی خارجی رفته و به لایهٔ قدامی تاندونزردپی U شکل پیوسته و هر چه بیشتر به سمت تحتانی میرودمی‌رود. قسمت کلاویکولاربرترقوه‌ای فیبرهایبر رشته‌های شکمی (ابدومینال) و استرنو کوستالجناغی‌دنده‌ای تحتانی عمود بوده و بنا براین، این قسمت‌ها دارای اعمالکارکردهای متفاوتی هستند. کنار فوقانی عضلهماهیچه پکتورالیسسینه‌ای ماژوربزرگ از عضله[[ماهیچه دلتوئیددالی]] توسط حفرهٔ اینفرازیرترقوه‌ای کلاویکولار(اینفراکلاویکولار) که انآن را ناودان دلتودالی‌سینه‌ای پکتورال(دلتوپکتورال) هم می‌نامند، مجزاجدا میشودمی‌شود. از درون حفرهٔ اینفرازیرترقوه‌ای، [[سیاهرگ کلاویکولار،سری]] (ورید سفالیک) و شاخه دلتوئیددالی از شاخه‌های شریان[[سرخرگ توراکوسینه‌ای‌سرشانه‌ای]] اکرومیال(توراکواکرومیال) عبور می‌کند.
 
== عصب‌دهی ==
عصب این عضلهماهیچه از عصب سینه‌ای کناری (لترال پکتورال) و اعصاب گردنی تأمین می‌شود. انقباضعصب‌دهی این عضلهماهیچه موجبرا نزدیکعصب شدنسینه‌ای بازوداخلی بهو تنه،خارجی خمکه شدناز بهشبکه جلوبازویی ودر چرخش[[زیربغل]] داخلیمنشأ بازومی‌گیرند، می‌شودعهده‌دار است. شاخه سینه‌ای [[سرخرگ سینه‌ای‌سرشانه‌ای]] خون‌رسانی آن را به عهده دارد.
 
عصب‌دهی این عضله را پکتورال داخلی و خارجی که از شبکه بازویی در اگزیلا منشأ می‌گیرند عهده‌دار است. شاخه پکتورال شریان توراکو اکرومیال خون رسانی ان را به عهده دارد.
 
== کارکرد ==
هر دو قسمت عضلهماهیچه (کلاویکولارترقوه‌ای و استرنالجناغی) قادرند هر یک به تنهایی یا هر دو با هم عمل کنند. اگر تمامهر عضلهدو با هم عمل کنندکند استخوان بازو را به حالت add (نزدیک شدن (اداکشن)،int rotو (چرخش داخلی) قرار می‌دهند.
 
الیاف کلاویکولاربا کمک عضله کوراکو براکیالس بازو را به طرف جلو و داخل می‌برند. حرکت مخالف حالت قبل معمولاً توسط نیروی ثقل انجام می‌شود، اما اگر مقاومتی وجود داشته باشد، دسته استرنوکوستال با کمک لاتیسیموس دورسی و ترس ماژور حرکت بازگشت را انجام می‌دهند.
 
اگر مبدا عضله ثابت باشد add وint rot هومروس انجام می‌شود و اگر انتها عضله ثابت باشد پکتورالیس ماژوربهelevation توراکس در دم عمیق کمک زیادی می‌کند. در راه رفتن با عصا و کار کردن با پارالل به نگهداری وزن بر روی بدن کمک می‌کند.
 
الیافرشته‌های کلاویکولاربا[[ترقوه|ترقوه‌ای]] (چنبره‌ای) با کمک عضله[[ماهیچه کوراکوغرابی‌بازویی]] براکیالس(کوراکوبراکیالیس) بازو را به طرف جلو و داخل می‌برند. حرکت مخالف حالت قبل معمولاً توسط نیروی ثقل[[گرانش]] انجام می‌شود، اما اگر مقاومتی وجود داشته باشد، دسته استرنوکوستالجناغی‌دنده‌ای با کمک [[ماهیچه پشتی بزرگ]] (لاتیسیموس دورسی) و [[ماهیچه گرد بزرگ]] (ترس ماژور) حرکت بازگشت را انجام می‌دهند.
عمل فیبرهای فوقانی flex وint rot مفصل شانه و horizontal add هومروس (به سمت جلو وشانه مخالف) می‌باشد. عمل فیبرهای تحتانی depress کمربند شانه وadd مایل (به سمت جلو و ایلیاک کرست سمت مقابل) هنگامی که بازو به‌طور عمودی abd یافته باشد فیبرهای ابدومینال، حداکثر کارایی خود را دارند ولی هم چنان‌که add پیش می‌رود، به تدریج فیبر عضلانی بالاتر نیز وارد عمل می‌شوند. این عضله هم چنین می‌تواند بازوی ext شده را به حالت عمودی بازگرداند. سپس قسمت کلاویکولار ان (که همراه فیبرهای قدامی دلتوئید از جلوی مفصل شانه می‌گذرد) این flex مفصل شانه را ادامه می‌دهد ولی در add هیچ نقشی ندارد.
 
اگر مبدامبدأ عضلهماهیچه ثابت باشد addاداکشن وintو درون‌چرخش rotاستخوان هومروسبازو انجام می‌شود و اگر انتهاانتهای عضلهماهیچه ثابت باشد پکتورالیسماهیچه ماژوربهelevationسینه‌ای توراکسبزرگ به بالا بردن سینه در دم عمیق کمک زیادی می‌کند. ماهیچه سینه‌ای بزرگ در راه رفتن با عصا و کار کردن با پارالل به نگهداری وزن بر روی بدن کمک می‌کند.
ضعف الیاف فوقانی عضله پکتورالیس ماژور:
 
کارکرد رشته‌های بالایی، خمش و درون‌چرخش مفصل شانه و اداکشن افقی استخوان بازو (به سمت جلو و شانه مخالف) است. کارکرد رشته‌های پایینی پایین بردن کمربند شانه و اداکشن مایل (به سمت جلو و [[ستیغ تهیگاهی]] سمت مقابل) است، هنگامی که بازو به‌طور عمودی ابداکشن یافته باشد.
کاهش قدرت horizontal add، مشکل لمس سرشانه سمت مخالف، کاهش قدرت flexو int rot شانه، کوتاهی الیاف فوقانی عضله پکتورالیس ماژور
 
عملرشته‌های فیبرهای فوقانی flex وint rot مفصل شانه و horizontal add هومروسشکمی (به سمت جلو وشانه مخالف) می‌باشد. عمل فیبرهای تحتانی depress کمربند شانه وadd مایل (به سمت جلو و ایلیاک کرست سمت مقابلابدومینال) هنگامی که بازو به‌طور عمودی abd یافته باشد فیبرهای ابدومینال،، حداکثر کارایی خود را دارند ولی هم چنان‌که addاداکشن پیش می‌رود، به تدریج فیبررشته عضلانیماهیچه‌ای بالاتر نیز وارد عمل می‌شوند. این عضلهماهیچه هم چنینهمچنین می‌تواند بازوی ext شدهبازشده را به حالت عمودی بازگرداند. سپس قسمت کلاویکولارترقوه‌ای انآن (که همراه فیبرهای قدامی دلتوئیددالی از جلوی مفصل شانه می‌گذرد) این flexخمش مفصل شانه را ادامه می‌دهد ولی در addاداکشن هیچ نقشی ندارد.
دامنه حرکتی horizontal abd وlat rot شانه کاهش می‌یابد. کوتاهی پکتورالیس ماژور هومروس را در وضعیت add وint rot نگه می‌دارد و نهایتا سبب abd اسکاپولا و دور شدن ان از ستون فقرات می‌شود.
 
سستی رشته‌های بالایی ماهیچه سینه‌ای بزرگ کاهش قدرت اداکشن افقی، مشکل لمس سرشانه سمت مخالف، کاهش قدرت خمش و درون‌چرخش شانه را به دنبال دارد. با کوتاهی الیاف فوقانی ماهیچه سینه‌ای بزرگ دامنه حرکتی ابداکشن افقی و کنارچرخش شانه کاهش می‌یابد. کوتاهی ماهیچه سینه‌ای بزرگ،‌ استخوان بازو (هومروس) را در وضعیت اداکشن و درون‌چرخش نگه می‌دارد و نهایتاً سبب ابداکشن کتف و دور شدن ان از ستون فقرات می‌شود.
ضعف الیاف تحتانی عضله پکتورالیس ماژور
 
سستی رشته‌های پایینی ماهیچه سینه‌ای بزرگ، باعث کاهش addاداکشن مایل (به سمت جلو و ایلیاک[[ستیغ کرستتهیگاهی]] سمت هیپاستخوان بی‌نام مقابل)، کاهش عمل پیوسته عضله در حرکت مایل از خارج به داخل و به سمت مخالف، نگه داشتن جسم سنگین یا بزرگ با هر دو دست مشکل استمی‌شود. کوتاهی الیافرشته‌های تحتانیپایینی عضلهماهیچه پکتورالیسسینه‌ای ماژوربزرگ depressپایین افتادن کمربند شانه و کاهش دامنه حرکتی flexخمش و abdابداکشن شانه به‌طور کامل تا بالای سر را درپی دارد.
 
== جستارهای وابسته ==
[[عضلهماهیچه ذوزنقه‌ای]]
 
== منابع ==
۱۵۷٬۹۸۸

ویرایش